Saturday, 25 May 2019
Giao tiếp tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Anh

Cách dùng và cấu trúc câu bị động ở các thì trong tiếng Anh

Advertisement

Câu bị động hay thể bị động là 1 trong những chủ điểm ngữ pháp rất thú vị trong tiếng Anh. Câu bị động không hề khó như các bạn nghĩ đâu nhé, ngược lại cấu trúc và cách thành lập, cách dùng câu bị động khá là đơn giản và dễ hiểu nếu bạn chịu bỏ thời gian ra học và nghiên cứu bài học của Elight ngày hôm nay đó nha. Nào bắt đầu thôi! ^^ 

1. Cách dùng câu bị động:

Câu bị động được dùng khi bạn muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu, không muốn nhấn mạnh vào tác nhân gây ra hành động.

Ví dụ: Flowers are watered everyday. (Những bông hoa được tưới nước hàng ngày.)

Trong ví dụ trên, người nói muốn đưa thông tin rằng những bông hoa được tuới nước hàng ngày. Ai “tưới nước” cho những bông hoa có thể không quan trọng, không cần nhắc tới hoặc không ai có thông tin về người đó.

2. Cấu trúc ngữ pháp câu bị động:

Thì

Cấu trúc câu bị động

Ví dụ câu bị động

Thì hiện tại đơn (Simple Present):S + am/is/are + PP + (by +O).Ex: He waters flowers everyday. -> Flowers are watered everyday.
Thì quá khứ đơn (Past Simple):S + was/were + PP +(by +O).Ex: The storm destroyed the city last night. -> The city was destroyed by the storm last night.
Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):S + am/is/are + being + PP +(by +O).Ex: We are taking the kids to the zoo. -> The kids are being taken to the zoo (by us).
Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous):S + was/were + being + PP +(by +O).Ex: They were decorating the house when we came -> The house was being decorated when we came.
Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect):S + have/has + been + PP +(by +O).Ex: We have used this TV for 2 years. -> This TV has been used (by us) for 2 years.
Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect):S + had + been + PP +(by +O).Ex: They had done the exercises. > The exercises had been done (by them).
Thì tương lai đơn (Simple Future):S + will + be + PP + (by +O).Ex: They will cut the grass tomorrow. -> The grass will be cut (by them) tomorrow.
Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous):S + will + be + being + PP + (by +O).Ex: She will be cooking dinner when you come here tomorrow. -> Dinner will be being cooked (by her) when you come here tomorrow.
Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect):S + will + have + been + PP + (by +O).Ex: They will have finished the course by the end of this month. -> The course will have been finished by the end of this month.
Câu bị động
Câu bị động trong tiếng Anh không hề khó đúng không nào?

ĐỌC THÊM  Hành trình từ số 0 đến cao thủ tiếng Anh

3. Một số những cấu trúc câu bị động đặc biệt thường dùng sau:

 • Active: S + should/could + have + PP + O.

Passive: S + should/could + have +been + PP (+ by O).

Ex: You should have bought this book. -> This book should have been bought.

 • Dùng “It” làm chủ ngữ (mệnh đề làm tân ngữ vẫn được giữ nguyên).

Ex: They said that he is kind to you.

-> It is said that he is kind to you.

 • Dùng cấu trúc câu bị động với động từ nguyên mẫu:

– Nếu hành động trong mệnh đề làm tân ngữ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính, chúng ta dùng: perfect infinitive (to have + PP)

Ex: They said that he had killed the woman.

-> He was said to have killed the woman.

 • Nếu hành động trong mệnh đề làm tân ngữ xảy ra sau hành động trong mệnh đề chính, chúng ta sử dụng: simple infinitive (to + Vo)

Ex: They expect that you will come. -> You are expected to come.

 • Nếu hành động trong mệnh đề làm tân ngữ, xảy ra đồng thời với hành động trong mệnh đề chính, ta dùng: present infinitive (to be + V-ing)

Ex: They said that he was doing homework. -> He was said to be doing homework.

Học thêm nhiều bài học bổ ích tại tiếng Anh Elight.

4. Bài tập câu bị động trong tiếng Anh:

Change the following sentences from active into passive form.

 1. Somebody has taken my briefcase.
 2. The teacher returned our written work to us.
 3. She finished her report yesterday afternoon.
 4. The mad dog bit the little boy.
 5. The police have arrested five suspects.
 6. The doctor ordered him to take a long rest.
 7. Lightning struck the house.
 8. They didn’t allow Tom to take these books home.
 9. The teacher won’t correct exercises tomorrow.
 10. Marry has operated on Tom since 10 o’clock.
 11. People speak English in almost every corner of the world.
 12. They didn’t look after the children properly.
 13. Nobody swept this street last week.
 14. People drink a great deal of tea in England.
 15. The boys broke the window and took away some pictures.
 16. People spend a lot of money on advertising everyday.
 17. They may use this room for class.
 18. The teacher is going to tell a story.
 19. Marry is cutting the cake with a sharp knife.
 20. She used to pull my hat over my eyes.

Đáp án bài tập câu bị động:

 1. My briefcase has been taken.
 2. Our written work was returned to us by the teacher.
 3. Her report was finished yesterday afternoon.
 4. The little boy was bitten by the mad dog.
 5. Five suspects have been arrested by the police.
 6. He was ordered to take a long rest by the doctor.
 7. The house was struck by lightning.
 8. Tom wasn’t allowed to take these books home.
 9. Exercises won’t be corrected by the teacher tomorrow.
 10. Tom has been operated by Mary since 10 o’clock.
 11. English is spoken in almost every corner of the world.
 12. The children weren’t properly looked after.
 13. This street wasn’t swept last week.
 14. A great deal of tea is drunk in England.
 15. The window was broken and some pictures were taken away by the boy.
 16. A lot of money is spent on advertising everyday.
 17. This room may be used for class.
 18. A story is going to be told by the teacher.
 19. The cake is being cut with a sharp knife by Mary.
 20. My hat used to be pulled over my eyes.

Vậy là đã đi qua hết cách dùng, cấu trúc, cách thành lập câu bị động và cả phần bài tập luyện tập nữa rồi. Các bạn thấy có dễ hiểu và tự tin dùng câu bị động thường xuyên sau khi học xong bài này không nhỉ? ^^

XEM THÊM Bỏ túi bảng các thì trong tiếng Anh cực ngắn và dễ nhớ 

Advertisement