Tiếng Anh THPT
Thursday, 20 Jan 2022

Stop, try, forget, remember, regret… đi theo sau thường là to V hoặc Ving. Tùy theo ngữ cảnh khác nhau…