Phiêu cùng tiếng Anh - học mà chơi, chơi mà học!
Friday, 15 Oct 2021

  𝗜𝗳 𝘄𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗱𝗻’𝘁 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁, 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗼 𝗺𝗲𝗮𝗻𝗶𝗻𝗴 (𝗔𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝘁𝗹𝗲 𝗢𝗻𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀) – Nếu phụ…