Wiki Pages
Wednesday, 31 Mar 2021

Abide có phiên âm tiếng Anh là /əˈbaɪd/ có nghĩa là Chấp nhận và tuân theo quy định của luật,…