Lưu trữ Wiki Pages - Elight Education
Tuesday, 22 Oct 2019

5.0 01 Version có phiên âm tiếng Anh – Anh là /ˈvɜːʃn/ hay phiên âm Anh – Mỹ là /ˈvɜːrʒn/.…

0.0 00 Insight có phiên âm quốc tế là /ˈinsait/, có thể tạm dịch sang tiếng Việt với ý nghĩa…

5.0 01 Dashboard có phiên âm tiếng Anh – Anh là /ˈdæʃ.bɔːd/ hay tiếng Anh – Mỹ phiên âm là…

5.0 01 Tiếng Anh 123 là tên gọi của một website học tiếng Anh online thuộc công ty TNHH Hãy…

5.0 02 Properties có phiên âm tiếng Anh là /’prɔpətis/ có ý nghĩa tiếng Việt là “thuộc tính” hoặc “đặc tính” tùy…