Wiki Pages
Monday, 16 Jan 2023

Abide có phiên âm tiếng Anh là /əˈbaɪd/ có nghĩa là Chấp nhận và tuân theo quy định của luật,…