Wiki Pages
Thursday, 22 Sep 2022

Abide có phiên âm tiếng Anh là /əˈbaɪd/ có nghĩa là Chấp nhận và tuân theo quy định của luật,…