Wiki Pages
Tuesday, 7 Jul 2020

Abide có phiên âm tiếng Anh là /əˈbaɪd/ có nghĩa là Chấp nhận và tuân theo quy định của luật,…

Lonely có phiên âm tiếng Anh là /ˈloʊn.li/ có nghĩa một Adjective (tính từ) dùng để diễn tả “tâm trạng cô…

Alone phiên âm tiếng là /ə.ˈloʊn/ có ý nghĩa là “một mình”, “cô độc”, “tách biệt”. Chức năng của “alone”…

R&D đọc là /ɑːr  ən  diː/ là từ viết tắt của Research & Development, có nghĩa là Nghiên cứu và…

Version có phiên âm tiếng Anh – Anh là /ˈvɜːʃn/ hay phiên âm Anh – Mỹ là /ˈvɜːrʒn/. Version có…