Wiki Pages
Tuesday, 18 Jun 2024

Abide có phiên âm tiếng Anh là /əˈbaɪd/ có nghĩa là Chấp nhận và tuân theo quy định của luật,…