Wiki Pages
Tuesday, 19 Mar 2024

Lonely có phiên âm tiếng Anh là /ˈloʊn.li/ có nghĩa một Adjective (tính từ) dùng để diễn tả “tâm trạng cô…

Alone phiên âm tiếng là /ə.ˈloʊn/ có ý nghĩa là “một mình”, “cô độc”, “tách biệt”. Chức năng của “alone”…

R&D đọc là /ɑːr  ən  diː/ là từ viết tắt của Research & Development, có nghĩa là Nghiên cứu và…

Version có phiên âm tiếng Anh – Anh là /ˈvɜːʃn/ hay phiên âm Anh – Mỹ là /ˈvɜːrʒn/. Version có…

Insight có phiên âm quốc tế là /ˈinsait/, có thể tạm dịch sang tiếng Việt với ý nghĩa là sự thấu…

Dashboard có phiên âm tiếng Anh – Anh là /ˈdæʃ.bɔːd/ hay tiếng Anh – Mỹ phiên âm là /ˈdæʃ.bɔːrd/. Vad…

Tiếng Anh 123 là tên gọi của một website học tiếng Anh online thuộc công ty TNHH Hãy Trực Tuyến.…

Properties có phiên âm tiếng Anh là /’prɔpətis/ có ý nghĩa tiếng Việt là “thuộc tính” hoặc “đặc tính” tùy theo ngữ…