Trạng từ trong tiếng Anh: lý thuyết và bài tập (kèm đáp án) (phần 1)
Monday, 8 Jul 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh: lý thuyết và bài tập (kèm đáp án) (phần 1)

Advertisement
Rate this post

 

Trạng từ là một trong những loại từ vô cùng phổ biến trong tiếng Anh. Năm vững trạng từ sẽ giúp phần nào làm chủ tiếng Anh. Hôm nay hãy cùng elight tìm hiểu về trạng từ nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Khái niệm và phân loại

1. Định nghĩa trạng từ

Trạng từ là từ loại được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Tùy trường hợp câu nói mà người ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.

  1. Phân loại trạng từ

Trạng từ trong tiếng Anh có thể được phân loại theo nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu, trạng từ có thể được phân loại thành:

Trạng từ chỉ cách thức (manner)

Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? dùng để trả lời các câu hỏi với How?

Ví dụ: He runs fast. She dances badly. I can sing very well

Vị trí của trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như có tân ngữ).

Ví dụ:

  • He speaks well English. [không đúng]. He speaks English well. [đúng]
  • I can play well the piano. [không đúng] I can play the piano well. [đúng]

Trạng từ chỉ thời gian (Time)

Diễn tả thời gian hành động được thực hiện, dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? (Khi nào?)

Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc đầu câu (vị trí nhấn mạnh)

Ví dụ: I want to do the exercise now! She came yesterday. Last Tuesday, we took the final exams.

Trạng từ chỉ tần suất (Frequency)

Diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động, dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN? và được đặt sau động từ “to be” hoặc trước động  từ chính.

Ví dụ: Anna is always on time She seldom works hard.

Trạng từ chỉ nơi chốn (Place)

Diễn tả hành động diễn tả nơi nào, ở đâu hoặc gần xa thế nào, dùng để trả lời cho câu hỏi WHERE?

Một số trạng từ nơi chốn thường xuất hiện nhiều nhất là here, there ,out, away, everywhere, somewhere… above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua).

Ví dụ: I am standing here. He went out.

Trạng từ chỉ mức độ (Grade)

Trạng từ chỉ mức độ được sử dụng để diễn tả mức độ, cho biết hành động diễn ra đến mức độ nào, thường các trạng từ này được đứng trước các tính từ hay một trạng từ khác hơn là dùng với động từ:

Ví dụ: This food is very bad. She speaks English too quickly for me to follow. She can dance very beautifully.

Một số trạng từ mức độ thường gặp: too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần).

Trạng từ chỉ số lượng (Quantity)

Trạng từ này để nhấn mạnh, nhắc tới các sự việc được diễn ra với số lượng/lượt (ít hoặc nhiều, một, hai … lần…)

Ví dụ: My children study rather little The champion has won the prize twice.

Trạng từ nghi vấn (Questions)

Hay còn được gọi 1 các từ để hỏi, trạng từ này thường đứng đầu câu dùng để hỏi, gồm: When, where, why, how:

Các trạng từ khẳng định, phủ định, phỏng đoán: certainty (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), very well (được rồi).

Ví dụ: When are you going to take it? Why didn’t you go to school yesterday?

Trạng từ liên hệ (Relation)

Trạng từ này dùng để nối hai mệnh đề với nhau. Chúng có thể diễn tả địa điểm (where), thời gian (when) hoặc lý do (why)

Ví dụ: I remember the day when I met her on the beach. This is the room where I was born.

2 – Đặc điểm nhận dạng và vị trí trong câu của trạng từ

ĐỌC THÊM Cách sử dụng mạo từ a/an/the (phần lý thuyết)

1. Đặc điểm nhận dạng

Đặc điểm nhận dạng của khá nhiều trạng từ là bởi hậu tố – ly : Phần lớn trạng từ chỉ thể cách có thể được thành lập bằng cách thêm -ly vào tính từ theo cấu trúc ADJ + LY = ADV:

  • Quick -quickly
  • Kind – kindly
  • Bad – badly
  • Easy – easily

Rất nhiều trạng từ tiếng Anh có thể được nhận ra từ hình thức của nó. Những trạng từ này thường được hình thành từ tính từ thêm đuôi -ly.

Lưu ý!

Không phải tất cả trạng từ đều có đuôi – LY Một vài trạng từ không có đuôi -ly Một vài trạng từ có dạng thức giống tính từ.
E.g. friendly (thân thiện), ugly (xấu xí), homely (giản dị)

=> friendly, ugly, homely đều là tính từ.

E.g. some (một vài), very (rất), well (tốt), often (thường xuyên), never (không bao giờ)

 

E.g. early (sớm), fast (nhanh), hard (khó), low (thấp), high (cao), straight (thẳng)

 

2. Vị trí trong câu

Trước động từ ( động từ thường & động từ chỉ tần suất)

VD: They often get up at 6am.

Giữa trợ động từ và động từ thường

Cấu trúc thường dùng: Trợ động từ + ADV + V

VD: I have recently finished my homework.

Sau động từ “to be/seem/look”…và trước tính từ: “to be/feel/look”… + adv + adj

Cấu trúc thường dùng: ADV + ADJ

Ex: She is very nice.

 Sau “too”: V(thường) + too + adv

VD: The teacher speaks too quickly.

Trước “enough” : V + adv + enough

VD: The teacher speaks slowly enough for us to understand.

Trong cấu trúc so….that: V + so + adv + that

VD: Jack drove so fast that he caused an accident.

Đứng cuối câu

VD: The doctor told me to breathe in slowly.

Đứng riêng lẻ

Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

VD: Last summer, I came back my home country

My parents had gone to bed when I got home.

Một số quy tắc khác

Quy tắc cận kề Vị trí của trạng từ tình huống Không đặt giữa động từ và tân ngữ
Trạng từ bổ nghĩa cho từ loại nào thì phải đứng gần từ loại ấy. Quy tắc này thường được gọi là Quy tắc “cận kề”.

VD: She often says she visits her grandmother. (Often bổ nghĩa cho “says”). She says he often visits her grandmother. (Often bổ nghĩa cho “visits”)

Trạng từ chỉ thời gian trong tình huống bình thường nên đặt nó ở cuối câu (như vậy rất khác với tiếng Việt).

VD: We visited our grandmother yesterday. I took the exams last week.

 

Trạng từ không được đặt giữa Động từ và Tân ngữ.

VD: He speaks English slowly. He speaks English very fluently.

 

 

(còn tiếp)

 

 

Advertisement