Phạm Hằng, Tác giả đóng góp nội dung tại Elight Learning English
Friday, 21 Jan 2022

Stop, try, forget, remember, regret… đi theo sau thường là to V hoặc Ving. Tùy theo ngữ cảnh khác nhau…