Cách sử dụng và bài tập về mạo từ a - an - the: Phần thực hành
Friday, 15 Oct 2021
Ngữ pháp tiếng Anh

Cách sử dụng và bài tập về mạo từ a – an – the: Phần thực hành

Advertisement
Rate this post

Phần tiếp theo về mạo từ của elight sẽ gửi đến bạn phần bài tập thực hành. Hãy xem kỹ lại phần lý thuyết trước khi làm bài tập nhé. Đáp án ở phía dưới nhưng hãy đảm bảo bạn hoàn thành bài tập trước khi xem đáp án nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

3 – Bài tập về mạo từ kèm đáp án

Bài tập thực hành

Bài tập 1: Điền a/an hoặc the

 1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.
 2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.
 3. There are two cars parked outside:……..blue one and …….grey one. ……..blue one belongs to my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.
 4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to have……garden like this.
 5. This house is very nice. Has it got …….garden?
 6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.
 7. Can you recommend ……..good restaurant?
 8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.
 9. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.
 10. “Are you going away next week?”

– “No, …..week after next”

Bài tập 2: Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng một giới từ phù hợp

 1. Bed, home, hospital, prison, school, university, work
 2. Two people were injured in the accident and were taken to hospital.
 3. In Britain, children from the age of five have to go………………
 4. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..
 5. I’ll have to hurry. I don’t want to be late……………..
 6. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………
 7. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………
 8. When Julia leaves school, she wants to study economics…………….
 9. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still……………..
 10. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

ĐỌC THÊM Cách sử dụng mạo từ a/an/the phần lý thuyết

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

 1. I’m afraid of dogs/the dogs.
 2. Can you pass the salt/salt, please?
 3. Apples/the apples are good for you.
 4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.
 5. Women/the women live longer than men/the men.
 6. I don’t drink tea/the tea. I don’t like it.
 7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.
 8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.
 9. I like skiing /the skiing. But I’m not good at it.
 10. Who are people /the people in this photograph?
 11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?
 12. All books/all the books on the top shelf belong to me.
 13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.
 14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

Đáp án

Bài 1:

 1. a – a – the – the
 2. an – a – a – the – a – the
 3. a – a – the – the – the.
 4. an – a – a – the – a 
 5. a
 6. the
 7. a
 8. the
 9. an – the
 10. the

Bài 2:

 1. Two people were injured in the accident and were taken to hospital.
 2. In Britain, children from the age of five have to go to school.
 3. Mark didn’t go out last night. He stayed at home.
 4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late for school.
 5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going to work.
 6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still in the hospital.
 7. When Julia leaves school, she wants to study economics at university.
 8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still in bed
 9. If you commit a serious crime, you could be sent to prison.

Bài 3:

 1. dogs
 2. the salt
 3. apples
 4. the apples
 5. women, men
 6. tea
 7. the vegetables
 8. life
 9. skiing
 10. the people
 11. people, aggression
 12. All the books
 13. The first world war
 14. unemployment.

Bạn làm đúng được bao nhiêu câu? Bạn cảm thấy phần bài tập về mạo từ này dễ hay khó? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn cho elight nhé.

Advertisement