Tổng hợp bài tập về Gerund, V-ing và to V (có đáp án) - Elight
Sunday, 17 Sep 2023
Ngữ pháp tiếng Anh

Tổng hợp bài tập về Gerund, V-ing và to V (có đáp án)

Advertisement
5/5 - (2 bình chọn)

Bài trước Elight đã giới thiệu cho bạn rất kỹ về cách sử dụng V-ing và to V trong câu rồi. Nếu bạn chưa đọc bài kiến thức đó thì hãy quay lại và học trước nhé. Bài Các dạng thức V-ing và to V trong tiếng Anh.

Bài này chúng ta sẽ tiến tới làm phần luyện tập để đảm bảo nắm chắc kiến thức nhé.

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

 1. I can’t imagine Peter _____ (go) by bike.
 2. He agreed _____  (buy) a new car.
 3. The question is easy _____  (answer).
 4. The man asked me how _____  (get) to the airport.
 5. I look forward to _____  (see) you at the weekend.
 6. Are you thinking of _____  (visit) London?
 7. We decided _____  (run) through the forest.
 8. The teacher expected Sarah _____  (study) hard.
 9. She doesn’t mind _____  (work) the night shift.
 10. I learned _____  (ride) the bike at the age of 5.

Đáp án: 

 1. going
 2. to buy
 3. to answer
 4. to get
 5. seeing
 6. visiting
 7. to run
 8. to study
 9. working
 10. to ride

 

Bài 2: Chia động từ ở trong ngoặc

 1. We decided _____  (buy) a new car.
 2. They’ve got some work _____  (do).
 3. Peter gave up _____  (smoke) .
 4. He’d like _____  (fly) an aeroplane.
 5. I enjoy _____  (write) picture postcards.
 6. Do you know what _____  (do) if there’s a fire in the shop?
 7. Avoid _____  (make) silly mistakes.
 8. My parents wanted me _____  (be) home at 11 o’clock.
 9. I dream about _____  (build) a big house.
 10. I’m hoping _____  (see) Lisa.

Đáp án:

 1. to buy 
 2. to do 
 3. smoking
 4. to fly
 5. writing
 6. to do
 7. making
 8. to be
 9. building
 10. to see

Bài 3: Chia động từ ở trong ngoặc 

 1. The children prefer ( watch) TV to ( read) books.
 2. The boys like ( play) games but hate ( do) lessons.
 3. Would you like ( go) now or shall we wait till the end?
 4. I can’t find my favorite book. You ( see) it?
 5. We used ( dream) of a television set when we (be) small.
 6. Would you mind ( show ) me how ( send) an email?
 7. He always think about (go) swimming.
 8. She dislikes (do) a lot of housework.
 9. My children enjoy ( read) books.
 10. She looked forward to (see) you.

Đáp án:

 1. watching – reading 
 2. playing – doing 
 3. to go 
 4. have …seen 
 5. to dream – were 
 6. showing – to send 
 7. going 
 8. doing 
 9. reading 
 10. seeing

Bài 4: Chia động từ ở trong ngoặc

 1. They are used to (prepare) new lessons.
 2. By ( work) day and night , he succeeded in ( finish) the job in time.
 3. His doctor advised him ( give) up ( smoke).
 4. Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes.
 5. Stop ( argue) and start( work).
 6. I like ( think) carefully about things before ( make) decision.
 7. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door.
 8. Did you succeed in ( solve) the problem?
 9. Don’t forget ( lock) the door before (go) to bed.
 10. Don’t try ( persuade) me . Nothing can make me ( change) my mind.

Đáp án: 

 1. preparing 
 2. working – finishing 
 3. to give up – smoking 
 4. talking – to eat
 5. arguing – to work 
 6. to think – making 
 7. to come – standing 
 8. solving
 9. to lock – going 
 10. to persuade 

∠ Bài trước: Các dạng thức của “to V” và “V – ing” 

Để luyện tập nhiều hơn nữa, bạn có thể sắm cho mình sách tiếng Anh cơ bản của Elight. Đây là cuốn sách tổng hợp đầy đủ kiến thức tiếng Anh không chỉ về ngữ pháp mà còn là từ vựng, phát âm, giao tiếp. Bộ sách gồm 2 cuốn, in màu, đẹp và dày dặn, chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp bạn chinh phục tiếng Anh.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

 

 

Advertisement