Bài tập thì HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (có đáp án) - Elight Online
Friday, 1 Dec 2023
Ngữ pháp tiếng Anh

Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn (có đáp án)

Advertisement
4.9/5 - (2413 bình chọn)

Thì Hiện tại tiếp diễn là một trong những thì động từ được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên để bước đầu làm quen với thì này, các bạn đừng quyên luyện tập các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn nhé. Hãy cùng Elight luyện tập cách dùng thì này qua loạt bài tập thì Hiện tại tiếp diễn dưới đây.

Hãy cùng khởi động với bài tập thì Hiện tại tiếp diễn cơ bản nhất nhé!

Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn

Bài 1 – Viết dạng -ing của các động từ dưới đây.

0. do       → doing

1. swim

2. travel  

3. wash

4. cook

5. go

6. walk

7. write

8. sleep

9. finish

10. have

11. take

12. watch

13. play

14. sing

15. dance

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Bài 2 – Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn.

0. I am not drinking (not drink) beer; it’s only tea.

1. My mother __________________ (buy) some food at the grocery store.

2. Luke __________________ (not study) Japanese in the library. He’s at home with his friends.

3. __________________ (she, run) down the street?

4. My cat __________________ (eat) now.

5. What __________________ (you, wait) for?

6. Her students __________________ (not try) hard enough in the competition.

7. All of Andy’s friends __________________ (have) fun at the party right now.

8. My neighbours __________________ (travel) around Europe now.

9. The little girl __________________ (drink) milk.

10. Listen! Our teacher __________________ (speak).

Bây giờ chúng ta cũng làm các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn ở mức độ khó hơn một chút nhé!

Bài 3 – Khoanh tròn vào đáp án đúng.

0. Harry often ______ books from the library.

A. borrows B. is borrowing C. are borrowing

1. My grandfather ______ collecting stamps.

A. is loving B. are loving C. loves

2. She ______ her friends at a bar right now.

A. waiting B. is waiting C. waits

3. Nguyen Nhat Anh is a writer. He ______ a short story about a dragon.

A. is writing B. writes C. are writing

4. I never ______ home late.

A. come B. is coming C. am coming

5. My boss ______ high heels to work.

A. doesn’t wear B. aren’t wearing C. don’t wear

6. She usually ______ much.

A. doesn’t talk B. don’t talk C. isn’t talking

7. This spaghetti ______ awful.

A. tastes B. is tasting C. taste

8. I ______ he is a good man.

A. thinks B. think C. am thinking

9. As the ceremony ______ at 7∶30 a.m., we have to be there early.

A. is starting B. start C. starts

10. Kate ______ a cup of coffee every morning.

A. is drinking B. drinks C. drink

Bài 4 – Chia các động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn sao cho thích hợp.

0. Some teenagers spend (spend) 9 hours a day on Facebook.

1. A: Where is Molly? B: She __________________ (feed) her cat downstairs.

2. __________________ (she/ need) to go and see a doctor?

3. She usually _______________ (wash) the dishes after dinner.

4. __________________ (your sister/ wear) sunglasses?

5. He frequently __________________ (do) yoga.

6. We __________________ (move) to Canada in August.

7. My son _______________ (not practice) the piano every day.

8. I __________________ (not like) to take selfies.

9. Megan _________________ (go) on holiday to Cornwall this summer.

10. When __________________ (the film/ start)?

11. I read in the news that they ________________ (build) a new supermarket in town.

12. Why __________________ (she/ usually/ drive) so slowly?

Đáp án bài tập thì Hiện tại tiếp diễn

Bài 1

1. swimming

2. travelling

3. washing
4. cooking

5. going 

6. walking

7. writing

8. sleeping

9. finishing
10. having

11. taking

12. watching

13. playing

14. singing

15. dancing

Bài 2

1. is buying

2. is not studying

3. Is she running

4. is eating

5. are you waiting

6. are not trying

7. are having

8. are travelling

9. is drinking

10. is speaking

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Bài 3

1. C. loves

2. B. is waiting

3. A. is writing

4. A. come

5. A. doesn’t wear

6. A. doesn’t talk

7. A. tastes

8. B. think

9. C. starts

10. B. drinks

Bài 4

1. is feeding

2. Does she need

3. washes

4. Does your sister wear

5. does

6. are moving

7. does not practice/ doesn’t practice

8. do not like/ don’t like

9. is going

10. does the film start

11. are building

12. does she usually drive.

Trên đây là các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn cơ bản. Hy vọng thông qua các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn ở trên, các bạn sẽ nắm rõ hơn được cách sử dụng của thì này từ đó ứng dụng nó trong giao tiếp.

Advertisement
Sự kiện
Sự kiện
Giảm 25% sách TACB
Địa điểm
Elight Book, số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, ngõ 169 Doãn Kế Thiện,Mai Dịch, Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá 25% bộ sách tiếng Anh cơ bản của Elight Learning English chỉ còn 350.000đ
Giá
VND 350000

3 Comments

  1. Ở đáp án bài tập số 1, ở vị trí số 1, đi với I là am chứ sao lại là are, nhờ các anh chị giải thích giúp em.

    1. Em để ý chủ ngữ của câu đó không phải là “I” mà là “My friends and I”. Vì đây là số nhiều nên dùng động từ tobe là “are” nhé em 😉

      Các bài tập chia động từ về sau em nhớ để ý kỹ chủ ngữ của câu nhé 😉

  2. Xin cô giao thêm bài tập về thì hiện tại đơn nữa đi ạ

Comments are closed.