Tổng hợp 90+ các cặp từ trái nghĩa nghĩa phổ biến nhất trong tiếng Anh
Monday, 3 Jun 2024
Phiêu cùng tiếng Anh Tiếng Anh THPT Từ vựng tiếng Anh

Tổng hợp 90+ các cặp từ trái nghĩa nghĩa phổ biến nhất trong tiếng Anh

Advertisement
Rate this post

Học từ vựng theo từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong tiếng Anh là một phương pháp rất hữu ích giúp bạn nhớ được nhiều từ vựng hơn. Bạn có đang bâng khuâng đâu là những từ trái nghĩa được người bản xứ sử dụng nhiều? Trong bài viết này Elight sẽ tổng hợp cho các bạn 90 + các cặp từ trái nghĩa phổ biến trong tiếng Anh.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 1. Above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới
 2. Add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract /səb’trækt/ trừ
 3. All /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào
 4. Alive /əˈlaɪv/: sống >< dead /ded/: chết
 5. Alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau
 6. Asleep /əˈsliːp/ buồn ngủ  >< awake /əˈweɪk/: tỉnh táo
 7. Back /bæk/ phía  sau ><  front /frʌnt/ phía trước
 8. Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp >< ugly /ˈʌɡ.li/: xấu
 9. Before /bi’fɔ:/ trước  >< after /ɑ:ftə/ sau
 10. Begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc
 11. Big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ
 12. Cool /ku:l/: lạnh lùng >< warm /wɔ:m/ ấm áp
 13. Clean /kliːn/: sạch >< dirty  /ˈdɝː.t̬i/: bẩn
 14. Dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sang
 15. Difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ
 16. Dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt
 17. East /i:st/ đông  ><  west /west/ tây
 18. Empty /’empti/ trống không  ><  full /ful/ đầy
 19. Enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra
 20. Even /’i:vn/ chẵn ><  odd /ɒd/ lẻ
 21. Early: sớm /ˈɝː.li/late >< /leɪt/: muộn
 22. Fact /fækt/ sự thật  >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu
 23. Fat – /fæt/ – thin >< /θɪn/: béo – gầy
 24. First /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng
 25. Get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng
 26. Good: tốt /ɡʊd/ ><bad – /bæd/: xấu
 27. High /hai/ cao ><  low /lou/ thấp
 28. Hot: nóng – /hɑːt/ >< cold – /koʊld/: lạnh
 29. Happy: vui vẻ – /ˈhæp.i/ >< sad – /sæd/: buồn bã
 30. Inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài
 31. Jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng
 32. Know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán
 33. Leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/  lưu lại
 34. Left /left/ trái >< right /rait/ phải
 35. Loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng
 36. Most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất
 37. Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >< traditional – /trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống
 38. Near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa
 39. Soft: mềm/sɑːft/ >< hard/hɑːrd/: cứng
 40. Single: độc thân /ˈsɪŋ.ɡəl/ ><married – /ˈmer.id/ – đã kết hôn
 41. Through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy
 42. True /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai
 43. Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang
 44. Wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp
 45. Win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua
 46. Young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già
 47. Alive / əˈlaɪv  / sống >< dead / ded / chết
 48. Buy / baɪ / mua >< sell / sel  / bán
 49. Build / bɪld  / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá
 50. Bright / braɪt  / sáng >< dark / dɑːrk  / tối
 51. Left / left  / trái >< right / raɪt  / phải
 52. Deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ  / nông
 53. Full / fʊl  / đầy >< empty / ˈempti / rỗng
 54. Fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn  / gầy, ốm
 55. Beautiful / ˈbjuːtɪfl  / đẹp >< ugly / ˈʌɡli  / xấu xí
 56. Strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu
 57. Old / oʊld  / cũ >< new / nuː / mới
 58. Brave / breɪv  / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát
 59. Big / bɪɡ  / to >< small / smɔːl / nhỏ
 60. Rich / rɪtʃ  / giàu >< poor / pɔːr  / nghèo
 61. Straight / streɪt  / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd  / quanh co
 62. Thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng
 63. Long / lɔːŋ  / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn
 64. Hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld  / lạnh
 65. Tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
 66. Love / lʌv  / yêu >< hate / heɪt  / ghét
 67. Laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
 68. Clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti  / dơ, bẩn
 69. Good / ɡʊd  / tốt >< bad / bæd  / xấu
 70. Happy / ˈhæpi  / vui vẻ >< sad / sæd  /  buồn bã
 71. Slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst  / mau, nhanh
 72. Open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt  / đóng
 73. Inside / ˌɪnˈsaɪd  / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd  / ngoài
 74. Under / ˈʌndər  / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao
 75. Day / deɪ  / ngày >< night / naɪt  / đêm
 76. Wide / waɪd  / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp
 77. Front / frʌnt  / trước >< back / bæk / sau
 78. Smooth / smuːð  / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì
 79. Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy /: lười biếng
 80. Pull / pʊl  / kéo >< push  / pʊʃ / đẩy
 81. New /nuː/ mới >< old/oʊld/: cũ
 82. North /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam
 83. On /on/ bật  >< off /ɔ:f/ tắt
 84. Open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng
 85. Over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới
 86. Part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ
 87. Play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm
 88. Private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng
 89. Push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo
 90. Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời
 91. Raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm
 92. Right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai
 93. Sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
 94. Safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm
 95. Same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt
 96. Sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng
 97. Sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Hơn 90 từ trái nghĩa trong tiếng Anh đã được Elight liệt kê phía trên. Elight mong rằng các bạn sẽ sẽ thành công trên con đường Chinh Phục tiếng Anh của mình. Chúc các bạn học tập và làm việc thật tốt !

Advertisement