Các cách để diễn tả trạng thái sở hữu trong tiếng Anh - Elight Online
Tuesday, 25 Feb 2020
Ngữ pháp tiếng Anh

Các cách để diễn tả trạng thái sở hữu trong tiếng Anh

Advertisement

Để có thể diễn tả trạng thái sở hữu trong tiếng Anh, ta có thể sử dụng tính từ sở hữu, đại từ sở hữu hoặc sở hữu cách. Hãy cùng Elight khám phá xem có điều gì khác nhau giữa các cách diễn tả này và khi nào thì sử dụng chúng nhé 😉

1. Tính từ sở hữu (Possessive adjective)

Tính từ sở hữu thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật với danh từ đi sau nó. Tính từ sở hữu tùy thuộc chủ sở hữu.

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữu
IMy
YouYour
HeHis
SheHer
ItIts
WeOur
TheyTheir
 • Tính từ sở hữu tùy thuộc vào chủ sở hữu chứ không phải danh từ đi đằng sau nó. Vì vậy, dù đằng sau nó là danh từ số nhiều hay số ít, nó cũng chỉ có một dạng thức.

Ex : Our family / Our friends (NOT ours friend)

 • Ta dùng His cho đàn ông và Her cho phụ nữ.

Ex : Bill and his wife = Bill’s wife.

Hillary and her husband = Hillary’s Husband

 • Tính từ sở hữu của con vật hoặc sự vật thì dùng Its

Ex : The dog wags its tail (Con chó vẫy đuôi)

2. Đại từ sở hữu (Possessive Pronoun)

Đại từ sở hữu cũng được dùng để chỉ sự sở hữu để thay thế cho một cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó để tránh lập từ.

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuĐại từ sở hữu
IMyMine
YouYourYours
HeHisHis
SheHerHers
ItItsIts
WeOurOurs
TheyTheirTheirs
 • Ngược với tính từ sở hữu, sau đại từ sở hữu ta KHÔNG dùng thêm danh từ bởi bản thân nó là đã thay cho danh từ trước đó.

My car is blue. His car is red. ⇒ My car is blue. His is red. → Trong câu đầu, “his” là tính từ sở hữu còn ở câu sau, “his” lại là đại từ sở hữu.

The dress is mine = This is my dress. → Ở đây: mine = my dress.

 • Đại từ sở hữu vừa có thể đứng ở vị trí chủ ngữ, vừa có thể là tân ngữ trong câu. Ví dụ:

She wanted a shirt like mine

Her car is white. Mine is black.

 • Không dùng mạo từ trước đại từ sở hữu

That coat is mine (Áo khoác đó của tôi)

[NOT That coat is the mine.]

3. Sở hữu cách (Possessive Case)

Giống như Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu, Sở hữu cách là một cách khác để diễn tả quyền sở hữu của những danh từ.

 • Peter’s father : Bố của Peter
 • Mary’s pen : Chiếc bút của Mary

Dùng “s” hay “s’” ?

 • Ta dùng s cho một chủ sở hữu:

My brother’s school/ My brother’s friends (= I have one brother)

 • Ta dùng s’ cho nhiều hơn một chủ sở hữu

My brothers’ school/ My brothers’ friends (= I have two brothers)

Lưu ý :

 • Sở hữu cách chỉ dùng cho Người, quốc gia và vật có sự sống.

Ex: My cat’s legs

 • Với đồ vật, phải dùng “of” cho 2 danh từ nếu không có tính từ sở hữu hoặc đại từ chỉ định (this, that, those, these)

Ex: Legs of my desk (Những cái chân bàn)

NOT My desk’s legs

Ex: The roof of the house ( cái mái nhà)

NOT The house’s roof

 • Danh từ đứng sau ’s không có “the”

Ex: The car of the Engineer = The engineer’s car

Các bạn đã nắm được các dạng thức dùng để mô tả tính sở hữu. Hãy để lại bình luận của mình dưới đây về bài học này nhé 😉

Khám phá Lộ trình học Tiếng Anh từ A-Z cùng Elight ngay tại đây nhé!

Advertisement