THE PRESENT PERFECT PROGRESSIVE – HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Tuesday, 2 Jul 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

The present perfect continuous – Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Advertisement
4.9/5 - (114 bình chọn)

Thoạt nghe thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn chắc hẳn khiến bạn liên tưởng đến thì Hiện tại hoàn thành đúng không? Đúng như tên gọi, cách sử dụng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn có khá nhiều điểm tương đồng với thì Hiện tại hoàn thành. Hãy cùng Elight xem điều gì làm nên sự đặc biệt của thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé.

1 – Cấu trúc của thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn Câu trả lời Yes Câu trả lời No
S + (have) + been + V-ing.

The show has been going on for years.
(Chương trình biểu diễn đã “chạy” trong nhiều năm.)
S + (have) + not + been + V-ing.

He hasn’t been sleeping enough recently.
(Anh ấy ngủ không đủ thời gian gần đây.)
(Have) + S + been + V-ing?

How long have you been staying here?
(Bạn đã ở đây bao lâu rồi?)
Yes, S (have).

Yes, I have.
(Có, tôi có.)

No, S (have) + not.

 

No, I haven’t.
(Không, tôi chưa.)

 

2 – Cách sử dụng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

– Dùng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn để miêu tả hành động diễn ra liên tục cho đến hiện tại.

E.g. I have been waiting here for 3 hours. (Tôi đã đợi ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi.)
Lưu ý!
Ta có thể sử dụng for, since khi dùng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

E.g. They have been driving for 4 hours. (Họ đã lái xe 4 giờ đồng hồ liền.)

3 – Phân biệt Hiện tại hoàn thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Thì Hiện tại hoàn thành nhấn mạnh và kết quả của hành động.

I have visited Paris 3 times.

(Tôi từng đi thăm Paris 3 lần.)

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động.

I’ve been calling her all day.
(Tôi đã gọi cho cô ấy cả ngày.)

Advertisement