Sự khác biệt giữa Stationary và Stationery? - Elight Learning English
Monday, 6 May 2024
Từ vựng tiếng Anh

Sự khác biệt giữa Stationary và Stationery?

Advertisement
5/5 - (1 bình chọn)

Hôm nay, Elight Learning English sẽ phân biệt cho bạn cặp từ dễ gây nhầm lẫn Stationary và Stationery.

 #1/ Stationary ý nghĩa và cách dùng

Stationary /ˈsteɪ.ʃən.ər.i/ là tính từ, có nghĩa là dậm chân ở chỗ hoặc còn lại ở một nơi.

Ví dụ:

The law is stationary. The law is fixed. The law is a chariot wheel which binds us all regardless of conditions or place or time.

(Luật pháp ko thay đổi. pháp luật là cố định. luật pháp là một bánh ôtô buộc ràng chúng mình bất kể điều kiện hoặc địa điểm hoặc thời gian).

– Ngoài ra “stationary” còn có nghĩa không thay đổi về trạng thái hoặc số lượng 

Ví dụ:

a stationary population (dân số không thay đổi)

#2/ Stationery ý nghĩa và cách dùng

Stationery  /ˈsteɪ.ʃən.ər.i/ mang nghĩa văn phòng phẩm như giấy, bút, phong bì, tẩy, tập hồ sơ, v.v

 Ví dụ:

Mary bought stationery and ink pens for writing thank-you notes.

Mary mua văn phòng phẩm và bút mực để viết những bức thư cảm ơn.

 

  – Stationery là danh từ có nghĩa là đồ áp dụng để viết.

Ví dụ:

In his suitcase I found a hodgepodge of hotel stationery, postcards, and transit maps.

(Trong túi xách của mình, tôi tìm thấy một đống đồ hội sở phẩm của khách sạn, bưu thiếp, và bản đồ chuyển).

Phân biệt Stationary và Stationery

Qua 2 phần trên thì ta có thể thấy:
– Stationary, Stationery là 2 từ có cách phát âm giống nhau. Vì thế ta chỉ có thể phân biệt chúng dựa vào hoàn cảnh nói. Đây là 2 từ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ý nghĩa 2 từ và ví dụ đã được nêu đầy đủ ở 2 phần trên. 

Advertisement