Từ vựng về những vấn đề xã hội nóng hổi vừa thổi vừa 'đọc
Thursday, 2 Dec 2021
Tiếng Anh cho người đi làm

Từ vựng về những vấn đề xã hội nóng hổi vừa thổi vừa ‘đọc

Advertisement
Rate this post

Để có thể nắm bắt nhanh nhất những thông tin, tình hình thế giới thì nhất định phải xem báo đài tiếng Anh. Vì thế hãy cùng elight điểm qua những vấn đề xã hội được quan tâm rộng rãi qua những từ vựng sau đây nhé. 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Từ vựng về các vấn đề xã hội

 

Abortion /əˈbɔːrʃn/ Tình trạng nạo phá thai
Brain drain /breɪn dreɪn/ Tình trạng chảy máu chất xám
Bureaucracy /bjʊˈrɑːkrəsi/ Thói quan liêu
Child abuse /tʃaɪld əˈbjuːs/ Lạm dụng trẻ em
Civil rights /ˈsɪvl raɪts/ Quyền công dân
Cohabitation /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/ Sống thử
Corruption /kəˈrʌpʃn/ Nạn tham nhũng
Disease /dɪˈziːz/ Bệnh dịch
Domestic Violence /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/ Bạo lực gia đình
Extreme weather /ɪkˈstriːm ˈweð.ɚ/ Thời tiết khắc nghiệt
Food security /fuːd səˈkjʊrəti/ An ninh lương thực
Homelessness /ˈhoʊmləsnəs/ Tình trạng vô gia cư
Human rights /ˈhjuːmən raɪts/ Nhân quyền
Human trafficking /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/ Nạn buôn người
Illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ Nạn mù chữ
Juvenile Delinquency /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi/ Tội phạm vị thành niên
Malnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ Tình trạng suy dinh dưỡng
National sovereignty /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/ Chủ quyền quốc gia
Organ harvesting /ˈɔːr.ɡən ˈhɑːvɪstɪŋ/ Thu hoạch nội tạng
Organ smuggling /ˈɔːr.ɡən ˈsmʌɡlɪŋ/ Buôn lậu nội tạng
Persecution /ˌpɝː.səˈkjuː.ʃən/ Đàn áp, bức hại
Population aging /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/ Sự già hóa dân số
Poverty /ˈpɑːvərti/ Cảnh nghèo khó
Prostitution /ˌprɑːstəˈtuːʃn/ Nạn mại dâm
Racism /ˈreɪsɪzəm/ Nạn phân biệt chủng tộc
Same-sex marriage /seɪm seks ˈmærɪdʒ/ Hôn nhân đồng tính
Smuggling /ˈsmʌɡlɪŋ/ Nạn buôn lậu
Social inequality /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/ Bất bình đẳng xã hội
Social welfare /ˈsoʊʃl ˈwelfer/ Phúc lợi xã hội
Starvation /stɑːrv/ Nạn đói
Suicide /ˈsuːɪsaɪd/ Sự tự tử
Tax evasion /tæks ɪˈveɪʒn/ Trốn thuế
Teen pregnancy /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/ Mang thai vị thành niên
Terrorism /ˈterərɪzəm/ Hiểm họa khủng bố
Unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ Nạn/Tình trạng thất nghiệp
Water shortage /ˈwɑː.t̬ɚˈʃɔːr.t̬ɪdʒ/ Thiếu nước
Wealth gap / Wealth ɡæp/ Khoảng cách giàu nghèo

2 – Những mẫu câu về các vấn đề xã hội

  • Extreme weather is threatening to food security.

Thời tiết khắc nghiệt đang đe dọa đến vấn đề an ninh lương thực

ĐỌC THÊM:  Từ vựng tiếng Anh chủ đề COVID 19

  • The persecution of Falun Gong practitioners has been persecuted for years due to their belief by the Chinese Communist Party.

Các học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại những năm qua vì tín ngưỡng của mình.

  • Organ harvesting in China is the worst crime in human history.

Nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại.

  • When the wealth gap gets bigger, homelessness increases quicker.

Khi khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn hơn thì tình trạng vô gia cư càng tăng lên nhanh chóng.

  • Taiwan is the first Asian country to accept same-sex marriage

Đài Loan là quốc gia châu Á đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng tính

  • In many parts of Vietnam, teen pregnancy is a burning problem, along with abortion.

Ở nhiều nơi tại Việt Nam, nạn mang thai vị thành niên là một vấn đề nhức nhối, đi cùng với đó là nạn nạo phá thai.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

Hy vọng bài viết về từ vựng các vấn đề xã hội trên sẽ giúp bạn nắm bắt các thông tin quốc tế tốt hơn. Elight chúc bạn học tốt.

Advertisement