Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp khi đàm phán, thương lượng

Rate this post

Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp khi đàm phán, thương lượng là chủ đề tiếng Anh quan trọng và được nhiều quan tâm trong linh vực tiếng Anh doang nghiệp. Khi nắm chắc kiến thức cũng như kho từ vựng này, bạn hoàn toàn có thể giao tiếp một cách trôi chảy với các đối tác nước ngoài. Cũng như mang về nhiều lợi ích cho công ty và cơ hội thăng tiến cho bản thân. Để củng cố thêm kho từ vựng của bản thân về tiếng anh doanh nghiệp, cùng tham khảo bài viết dưới đây của elight nhé!

Tiếng Anh DOANH NGHIỆP do Elight cung cấp là giải pháp đào tạo tiếng Anh hàng đầu hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.

 

Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp khi đàm phán, thương lượng

Customer /ˈkʌstəmə(r)/ Khách hàng
Sale /seɪl/ Bán hàng
Settle /ˈsetl/ Thanh toán
Transaction /trænˈzækʃn/ Giao dịch
Cooperation /(kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ Hợp tác
Economic cooperation /ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ Hợp tác kinh doanh
Conflict resolution /ˈkɒnflɪkt ˌrezəˈluːʃn/ Đàm phán
Indecisive /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/ Lưỡng lự
Bargain /ˈbɑːɡən/ Mặc cả
Launch /lɔːntʃ/ Tung/ Đưa ra sản phẩm
Claim /kleɪm/ Yêu cầu bồi thường, khiếu nại
Concession /kənˈseʃn/ Nhượng bộ
Conspiracy /kənˈspɪrəsi/ Âm mưu
Withdraw /wɪðˈdrɔː/ Rút tiền
Bankrupt bust /ˈbæŋkrʌpt bʌst/ Vỡ nợ, phá sản
Proposal /prəˈpəʊzl/ Đề xuất
Account holder /əˈkaʊnt/ Chủ tài khoản
Compensate /ˈkɒmpenseɪt/ Đền bù, bồi thường
Transfer /trænsˈfɜː(r)/ Chuyển khoản
Charge card /tʃɑːdʒ kɑːd/ Thẻ thanh toán
Counter proposal /ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl/ Lời đề nghị
Establish /ɪˈstæblɪʃ/ Thành lập
Tax /tæks/ Thuế
Statement /ˈsteɪtmənt/ Sao kê tài khoản
Earnest money /ˈɜːnɪst ˈmʌni/ Tiền đặt cọc
Deposit /dɪˈpɒzɪt/ Tiền gửi, đặt cọc
Interest rate /ˈɪntrəst reɪt/ Lãi suất
Foreign currency /ˈfɒrən ˈkʌrənsi/ Ngoại tệ
Stock /stɒk/ Vốn
Turnover /ˈtɜːnəʊvə(r)/ Doanh số, doanh thu

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Văn học mà bạn nên biết

Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành xây dựng

Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

 

Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Distribution of income /,distri’bjuː∫n əv ‘iŋkʌm/ Phân phối thu nhập
Real national income /riəl ‘næ∫nəl ‘iŋkʌm/ Thu nhập quốc dân thực tế
International economic aid /,intə’næ∫nəl ,iːkə’nɒmik eid/ Viện trợ kinh tế quốc tế
Transnational corporations /tranzˈnaSH(ə)n(ə)l ,kɔːpə’rei∫n/ Các công ty siêu quốc gia
Home/ Foreign market /həʊm/ /’fɒrən ‘mɑːkit/ Thị trường trong nước/ ngoài nước
National economy /’næ∫nəl i’kɒnəmi/ Kinh tế quốc dân
Per capita income /pə[r] ˈkæp.ɪ.tə ‘iŋkʌm/ Thu nhập bình quân đầu người
Gross National Product (GNP) /’grəʊs ,næʃnəl ‘prɔdʌkt/ Tổng sản phẩm quốc dân
Gross Domestic Product (GDP) /’grəʊs də’mestik ‘prɔdʌkt/ Tổng sản phẩm quốc nội
Capital accumulation /kæpitl ə,kjuːmjʊ’lei∫n/ Sự tích luỹ tư bản
Potential demand /pə’ten∫l di’mɑːnd/ Nhu cầu tiềm tàng
Effective demand /i’fektiv di’mɑːnd/ Nhu cầu hữu hiệu
National firms /’næ∫nəl ‘fɜːm/ Các công ty quốc gia
Supply and demand /sə’plai ænd di’mɑːnd/ Cung và cầu
economic blockade /,iːkə’nɒmik blɒ’keid/ Bao vây kinh tế

Xem thêm:

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI MỚI

GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

 

Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy mô trong nước mà còn “vươn ra biển lớn”. Hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài được đẩy mạnh cùng phát triển. Việc thấu hiểu và giao tiếp tốt là cầu nối quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa 2 bên. Sở hữu đội ngũ nhân sự vốn tiếng Anh tốt, doanh nghiệp sẽ không bị giới hạn về khả năng hợp tác với các dự án nước ngoài, tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển.

Hy vọng hệ thống từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp khi đàm phán, thương lượng sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp cũng như hỗ trợ trong suốt thời gian làm việc. Hãy để Elight đồng hành cùng bạn và doanh nghiệp!

 

NÂNG CAO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP CÙNG ELIGHT NGAY HÔM NAY

  • Với hình thức học linh hoạt offline và online, Elight đáp ứng mọi nhu cầu học của doanh nghiệp cũng như chủ động trong việc sắp xếp lịch học cho nhân sự để đảm bảo không ảnh hưởng đến thời gian cũng như chất lượng công việc.
  • Chương trình đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp được thiết kế phù hợp với đặc thù và nhu cầu riêng cho từng lĩnh vực, ngành nghề, đảm bảo học viên vừa nắm chắc các kiến thức tiếng anh cơ bản vừa được trang bị kiến thức chuyên ngành.
  • Elight tiến hành kiểm tra năng lực tiếng Anh toàn định kỳ để theo sát, đánh giá chất lượng chi tiết từng nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp theo dõi được quá trình học tập cũng như năng lực phát triển của từng nhân sự trong công ty.
  • Elight sở hữu hệ thống chăm sóc học viên trên nhiều nền tảng khác nhau: Facebook, Youtube, Instagram, Chrome Extension, Elight Online, Elight Book, luôn sẵn sàng hỗ trợ kiến.
Học từ vựngtừ vựng chuyên ngànhtừ vựng doanh nghiệp