Buddha Quotes - Lời phật dạy
Friday, 12 Feb 2021
Từ vựng tiếng Anh

Buddha Quotes – Lời phật dạy

Advertisement

 

MỤC LỤC Ẩn

1 – “Radiate boundless love towards the entire world.”

Nghĩa tiếng Việt: “Hãy lan tỏa tình yêu thương vô bờ bến đối với toàn thế giới.”

2 – “Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

Nghĩa tiếng Việt: “Từng giọt nước một làm nên chậu nước đầy. Vậy nên, người khôn ngoan gom góp từng chút một để tự làm đầy mình ”.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

3 – “Better it is to live one day seeing the rise and fall of things than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of things.”

Nghĩa tiếng Việt: “Thà sống một ngày để được nhìn thấy sự vật thăng trầm còn hơn sống trăm năm mà không bao giờ nhìn thấy sự vật đổi thay.”

4 – “One is not called a noble who harms living beings. By not harming living beings one is called noble.”

Nghĩa tiếng Việt: “Một kẻ không được coi là cao quý khi họ đã làm hại chúng sinh. Khi không làm hại chúng sinh người ấy được gọi là cao quý. ”

5 –  “If a man going down into a river, swollen and swiftly flowing, is carried away by the current — how can he help others across?”

Nghĩa tiếng Việt: “Nếu một người đàn ông đi xuống một con sông và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi – làm sao anh ta có thể giúp đỡ những người khác được?”

6 – “Ardently do today what must be done. Who knows? Tomorrow, death comes.”

Nghĩa tiếng Việt: “Hôm nay hãy siêng năng làm những gì cần phải làm. Ai biết được? Ngày mai, cái chết sẽ đến ”.

7 – “The world is afflicted by death and decay. But the wise do not grieve, having realized the nature of the world.”

Nghĩa tiếng Việt: “Thế giới bị ảnh hưởng bởi cái chết và sự suy tàn. Nhưng những người khôn ngoan không đau buồn, vì họ đã nhận ra bản chất của thế giới. ”

8 – “To support mother and father, to cherish wife and children, and to be engaged in peaceful occupation — this is the greatest blessing.”

Nghĩa tiếng Việt: “Được phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương vợ con và dấn thân vào công việc bình yên – đây là điều may mắn lớn nhất.” 

9 –  “They blame those who remain silent, they blame those who speak much, they blame those who speak in moderation. There is none in the world who is not blamed.”

Nghĩa tiếng Việt: “Họ trách những người im lặng, họ trách những người nói nhiều, họ trách những người nói có chừng mực. Trên đời này không có ai là không bị trách móc ”.

10 –  “Just as the great ocean has one taste, the taste of salt, so also this teaching and discipline has one taste, the taste of liberation.”

Nghĩa tiếng Việt: “Cũng như đại dương có một vị, vị muối, thì giáo lý và pháp môn này cũng có một vị, vị của giải thoát.”

11 – “As an elephant in the battlefield withstands arrows shot from bows all around, even so shall I endure abuse.”

Nghĩa tiếng Việt: “Như một con voi trên chiến trường chịu được những mũi tên bắn ra từ những cung tên tứ phía, thì tôi cũng sẽ phải chịu đựng sự hành hạ.”

12 – “As a water bead on a lotus leaf, as water on a red lily, does not adhere, so the sage does not adhere to the seen, the heard, or the sensed.”

Nghĩa tiếng Việt: “Như hạt nước trên lá sen, như hạt nước trên bông huệ đỏ, không dính vào, vì vậy hiền nhân không dính vào cái thấy, cái nghe, hoặc cái cảm nhận được.”

13 – “Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

Nghĩa tiếng Việt: “Dừng làm điều ác, Gieo trồng điều thiện, Thanh lọc tâm hồn: Đây là lời dạy của chư Phật.”

14 –  “Just as a solid rock is not shaken by the storm, even so the wise are not affected by praise or blame.”

Nghĩa tiếng Việt: “Cũng như tảng đá vững chắc không bị bão tố lay chuyển, người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi lời khen hay lời chê trách.”

15 – “Whatever is not yours: let go of it. Your letting go of it will be for your long-term happiness & benefit.”

Nghĩa tiếng Việt: “Cái gì không phải của bạn: hãy buông bỏ nó. Việc bạn buông bỏ nó sẽ vì hạnh phúc và lợi ích lâu dài của bạn. ”

Nguồn ảnh: Internet

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Advertisement