Từ vựng về các thuật ngữ chuyên ngành quản trị kinh doanh
Saturday, 2 Mar 2024
Tiếng Anh cho người đi làm Tiếng Anh doanh nghiệp

Từ vựng về các thuật ngữ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Advertisement
Rate this post

Từ vựng tiếng Anh trong doanh nghiệp chuyên ngành quản trị Kinh doanh đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Nhu cầu nghề nghiệp thực tế cần những nhân sự vừa giỏi chuyên môn vừa có kỹ năng ngoại ngữ tốt ngày càng tăng. Từ đặc thù nghề nghiệp thường xuyên giao tiếp và đối ngoại quốc tế, Quản trị kinh doanh là một trong những ngành nghề coi tiếng Anh là một kỹ năng thiết yếu. Khi nắm chắc kiến thức cũng như kho từ vựng này, bạn hoàn toàn có thể giao tiếp một cách trôi chảy với các đối tác nước ngoài. Cũng như mang về nhiều lợi ích cho công ty và cơ hội thăng tiến cho bản thân. Để củng cố thêm kho từ vựng của bản thân về tiếng anh doanh nghiệp, cùng tham khảo bài viết dưới đây của elight nhé!

Tiếng Anh DOANH NGHIỆP do Elight cung cấp là giải pháp đào tạo tiếng Anh hàng đầu hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.

 

Trước khi bước vào các từ vựng chuyên sâu về chuyên ngành quản trị kinh doanh, bạn có thể tham khảo thêm các từ vựng liên quan:

Từ vựng về các thuật ngữ chuyên ngành quản trị kinh doanh

 

Scarcity /‘skeəsiti/ Khan hiếm
Revenue  /‘revinju/ Doanh thu
Recession = Downturn /ri’seʃn = ˈdaʊntɜːn/ Suy thoái kinh tế
needs /‘ni:dz/ Nhu cầu
Monetarism /ˈmʌnɪtərɪzəm/ Chủ nghĩa tiền tệ
Product life cycle /product laif ‘saikl/ chu kỳ sản phẩm
Price discrimination /prais dis,krimi’neiʃn/ Phân biệt giá
Microeconomics  /ˌmaɪkrəʊiːkəˈnɒmɪks/ Kinh tế vi mô
Monopoly /mə’nɔpəli/ Độc quyền
Marginal utility /‘mɑ:dʤinl ju:’tiliti/ Lợi ích cận biên
Opportunity cost /,ɔpə’tju:niti kɔst/ Chi phí cơ hội
Liquidity /li’kwiditi/ Thoái vốn
Interest rates  /‘intrist reɪts/ Lãi suất
Inflation /in’fleiʃn/ Lạng phát
Intermediate goods /,intə’mi:djət gudz/ Hàng hóa trung gian
Law of supply /lɔ: ɔv sə’plai/ Luật cầu
Law of demand /lɔ: ɔv di’mɑ:nd/ Luật cung
Inferior goods /in’fiəriə/ Hàng hóa thứ cấp
Transfer /trænsˈfɜː(r)/ Chuyển khoản
Charge card /tʃɑːdʒ kɑːd/ Thẻ thanh toán
Counter proposal /ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl/ Lời đề nghị
Establish /ɪˈstæblɪʃ/ Thành lập
Tax /tæks/ Thuế
Statement /ˈsteɪtmənt/ Sao kê tài khoản
Earnest money /ˈɜːnɪst ˈmʌni/ Tiền đặt cọc
Deposit /dɪˈpɒzɪt/ Tiền gửi, đặt cọc
Interest rate /ˈɪntrəst reɪt/ Lãi suất
Foreign currency /ˈfɒrən ˈkʌrənsi/ Ngoại tệ
Bonds /bɔnd/ Trái phiếu
Velocity of money /vi’lɔsiti əv ‘mʌni/ Vận tốc tiền tệ
Trade barriers /treid bæriə/ Rào cản thương mại
Substitute goods /‘sʌbstitju:t gudz/ Hàng hóa thay thế
Shortage /‘ʃɔ:tidʤ/ Thiếu hụt
Comparative advantage /kəm’pærətiv əb’vɑ:ntidʤ/ Lợi thế cạnh tranh
Inelastic /,ini’læstik/ Không dao động/ co dãn
Growth rate /grouθ reit/ Tỉ lệ tăng trưởng
Fiscal policy /fiskəl ‘pɔlisi/ Chính sách tài khóa
Deadweight loss /ˌded ˈweɪt lɔs/ Điểm lỗ vốn
Business cycle /‘biznis ‘saikl/ Chu kỳ doanh nghiệp
Financial markets /fai’nænʃəl ‘mɑ:kit/ Thị trường tài chính
Bond /bɔnd/ Trái phiếu
Equilibrium /,i:kwi’libriəm/ Điểm hòa vốn
Complementary goods /,kɔmpli’mentəri gudz/ Hàng hóa bổ sung
Deflation /di’fleiʃn/ Giảm phát
Division of labour /di’viʤn ɔv ‘leibə/ Phân công lao động

Xem thêm:

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI MỚI

GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

Trong thời đại công nghệ và hội nhập tiếng anh được coi là kỹ năng then chốt. Giúp lực lượng lao động trở nên vững vàng trong công việc. Tìm kiếm những cơ hội hợp tác quốc tế. Nâng cao trình độ tiếng anh cho đội ngũ nhân sự, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Nâng cao chất lượng, mở rộng sản phẩm dịch vụ.  Mở ra cơ hội thăng tiến rộng hơn trên con đường phát triển sự nghiệp cá nhân.

Trong thời đại hội nhập mới, mỗi cá nhân nên tự nâng cao chuyên môn. Đồng thời nâng cao các kỹ năng. Tránh không bị đào thải, tìm được cơ hội “chuyển mình”. Trở nên vững mạnh, đủ năng lực cạnh tranh trong thị trường việc làm.

NÂNG CAO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP CÙNG ELIGHT NGAY HÔM NAY

  • Với hình thức học linh hoạt offline và online, Elight đáp ứng mọi nhu cầu học của doanh nghiệp cũng như chủ động trong việc sắp xếp lịch học cho nhân sự để đảm bảo không ảnh hưởng đến thời gian cũng như chất lượng công việc.
  • Chương trình đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp được thiết kế phù hợp với đặc thù và nhu cầu riêng cho từng lĩnh vực, ngành nghề, đảm bảo học viên vừa nắm chắc các kiến thức tiếng anh cơ bản vừa được trang bị kiến thức chuyên ngành.
  • Elight tiến hành kiểm tra năng lực tiếng Anh toàn định kỳ để theo sát, đánh giá chất lượng chi tiết từng nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp theo dõi được quá trình học tập cũng như năng lực phát triển của từng nhân sự trong công ty.
  • Elight sở hữu hệ thống chăm sóc học viên trên nhiều nền tảng khác nhau: Facebook, Youtube, Instagram, Chrome Extension, Elight Online, Elight Book, luôn sẵn sàng hỗ trợ kiến.
Advertisement