Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Văn học mà bạn nên biết
Wednesday, 3 Apr 2024
Tiếng Anh cho người đi làm Tiếng Anh THPT Từ vựng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Văn học mà bạn nên biết

Advertisement
Rate this post

 

Văn học là một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người từ xưa đến nay. Văn học đã mang dấu ấn đậm nét từ những câu ca dao, tục ngữ mà nay còn trên sách vở, có nghiên cứu khoa học và trở thành một lĩnh vực riêng biệt. Nếu bạn là người thích văn học thì trong bài viết này hãy cùng Elight tìm hiểu về các từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành Văn học nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Access /ˈæksɛs/ Một sự bùng nổ của một cảm xúc
Adieu /əˈdjuː/ Tạm biệt
Aesthetic /iːsˈθɛtɪk/ Thẩm mỹ
Afar /əˈfɑː/ Xa
Alliteration /əˌlɪtəˈreɪʃ(ə)n/ Phép điệp âm
Apace /əˈpeɪs/ Mau
Argosy /ˈɑːgəsi/ Một tàu buôn lớn
Arrant /ˈærənt/ Thốt ra
Artistic /ɑːˈtɪstɪk/ Nghệ thuật
Artwork /ˈɑːtˌwɜːk/ Tác phẩm nghệ thuật
Atrabilious /ˌætrəˈbɪljəs/ U sầu hoặc xấu tính
Aurora /ɔːˈrɔːrə/ Bình minh
Bard /bɑːd/ Thi nhân
Barque /bɑːk/ Một chiếc thuyền
Bedizen /bɪˈdaɪzn/ Ăn mặc gaudily
Beget /bɪˈgɛt/ Gây ra
Behold /bɪˈhəʊld/ Nhìn
Beseech /bɪˈsiːʧ/ Yêu cầu khẩn cấp và nhiệt tình
Bestrew /bɪˈstruː/ Tiêu tan
Betake oneself /bɪˈteɪk/ /wʌnˈsɛlf/ Đi đến
Betide /bɪˈtaɪd/ Xảy ra
Betoken /bɪˈtəʊkən/ Đánh thức
Blade /bleɪd/ Lưỡi
Blank verse /blæŋk/ /vɜːs/ Thơ không vần
Blank verse /blæŋk/ /vɜːs/ Thơ không vần
Blithe /blaɪð/ Vui tươi
Bosky /ˈbɒski/ Bao phủ bởi cây hoặc bụi cây
Brand /brænd/ Nhãn hiệu
Brume /bruːm/ Sương mù hoặc sương mù
Canonical /kəˈnɒnɪkəl/ Kinh điển
Celerity /sɪˈlɛrɪti/ Sự nhanh nhẹn
Circumvallate Circumvallate Bao quanh với một bức tường hoặc tường
Clarion /ˈklærɪən/ Oang oang
Classical /ˈklæsɪkəl/ Cổ điển
Cleave to /kliːv/ /tuː/ Tách ra
Cockcrow /ˈkɒkkrəʊ/ Con gà trống
Comics /ˈkɒmɪks/ Truyện tranh
Crescent /ˈkrɛsnt/ Hình bán nguyệt
Deep /diːp/ Sâu
Dell /dɛl/ Một thung lũng nhỏ
Developer /dɪˈvɛləpə/ Nhà phát triển
Dialogue /ˈdaɪəlɒg/ Hội thoại
Dingle /ˈdɪŋgl/ Một thung lũng rừng sâu
Dives /ˈdaɪviːz/ Một người giàu có
Dolour Dolour Màu hồng
Dome /dəʊm/ Mái vòm
Drama /ˈdrɑːmə/ Kịch
Dramatic /drəˈmætɪk/ Kịch tính
Dulcify /ˈdʌlsɪfaɪ/ Ngọt ngào
Effulgent /ɛˈfʌlʤənt/ Tỏa sáng rạng rỡ
Eld /ɛld/ Tuổi già
Elegy /ˈɛlɪʤi/ Thơ buồn, khúc bi thương
Eminence /ˈɛmɪnəns/ Một mảnh đất tăng
Empyrean /ˌɛmpaɪˈri(ː)ən/ Bầu trời
Epic /ˈɛpɪk/ Sử thi
Epic /ˈɛpɪk/ Thiên anh hùng ca, sử thi
Epic poem /ˈɛpɪk/ /ˈpəʊɪm/ Thơ sử thi
Epistolary /ɪˈpɪstələri/ Biên thơ
Ere /eə/ Trước
Erne /ɜːn/ Một con đại bàng biển
Espy /ɪsˈpaɪ/ Làm phiền
Essay /ˈɛseɪ/ Tiểu luận
Ether /ˈiːθə/ Bầu trời trong vắt
Evanescent /ˌiːvəˈnɛsnt/ Sự yếu đuối
Fantasy /ˈfæntəsi/ Tưởng tượng
Farewell /ˈfeəˈwɛl/ Từ biệt
Fervid /ˈfɜːvɪd/ Hăng hái
Fiction /ˈfɪkʃən/ Viễn tưởng
Fidus achates Fidus achates Một người bạn trung thành
Film /fɪlm/ Phim ảnh
Finny /ˈfɪni/ Liên quan đến cá
Firmament /ˈfɜːməmənt/ Bầu trời
Flaxen /ˈflæksən/ Màu vàng nhạt
Flexuous Flexuous Đầy uốn cong và đường cong
Folktale Folktale Truyện dân gian
Free verse /friː/ /vɜːs/ Thơ tự do
Fulgent /ˈfʌlʤənt/ Tỏa sáng rạng rỡ
Fulguration Fulguration Sự bực dọc
Fuliginous /fjuːˈlɪʤɪnəs/ Lộng lẫy
Fulminate /ˈfʌlmɪneɪt/ Phun ra
Furbelow /ˈfɜːbɪləʊ/ Tô điểm cho trang trí
Genre /ˈ(d)ʒɑːŋrə/ Thể loại
Glaive /gleɪv/ Một thanh kiếm
Gloaming /ˈgləʊmɪŋ/ Hoàng hôn
Grammar /ˈgræmə/ Ngữ pháp
Graphic /ˈgræfɪk/ Đồ họa
Greensward /ˈgriːnswɔːd/ Bãi cỏ
Gyre /ˈʤaɪə/ Xoáy hoặc cuộn tròn
Gird /gɜːd/ Bao vây
Hark /hɑːk/ Nghe đây
Horripilation /hɒˌrɪpɪˈleɪʃən/ Kinh tế
Hymeneal /ˌhaɪmɛˈni(ː)əl/ Liên quan đến hôn nhân
Ichor /ˈaɪkɔː/ Máu, hoặc một chất lỏng giống như nó
Illude Illude Lừa ai đó
Imagery /ˈɪmɪʤəri/ Hình ảnh
Impuissant Impuissant Bất lực
Incarnadine /ɪnˈkɑːnədaɪn/ Màu (cái gì đó) màu đỏ thẫm
Inly /ˈɪnli/ Bên trong
Ingrate Ingrate Vong ân
Inhume /ɪnˈhjuːm/ Hít vào
Ire /ˈaɪə/ Sự phẫn nộ
Isle /aɪl/ Một hòn đảo
Knell /nɛl/ Tiếng chuông
Lacustrine /ləˈkʌstraɪn/ Liên kết với hồ
Lachrymal /ˈlækrɪməl/ Kết nối với khóc hoặc nước mắt
Lambent /ˈlæmbənt/ Thô lỗ
Lave /leɪv/ Rửa
Lay /leɪ/ Đặt nằm
Lea /liː/ Đồng cỏ
Lenity /ˈlɛnɪti/ Khoan dung
Lightsome /ˈlaɪtsəm/ Nhẹ nhàng
Limn /lɪm/ Đại diện cho bức tranh hoặc lời nói
Literary /ˈlɪtərəri/ Văn chương
Literary criticism /ˈlɪtərəri/ /ˈkrɪtɪsɪzm/ Phê bình văn học
Literary genre /ˈlɪtərəri/ /ˈ(d)ʒɑːŋrə/ Thể loại văn học
Literary study /ˈlɪtərəri/ /ˈstʌdi/ Nghiên cứu văn học
Literary work /ˈlɪtərəri/ /wɜːk/ Tác phẩm văn học
Lucent /ˈluːsnt/ Sáng suốt
Lyric /ˈlɪrɪk/ Thơ trữ tình
Madding /ˈmædɪŋ/ Hành động điên rồ; điên cuồng
Mage /meɪʤ/ Một nhà ảo thuật hoặc người đã học
Main, the /meɪn/, /ðiː/ Đại dương rộng mở
Malefic /məˈlɛfɪk/ Gây hại
Manifold /ˈmænɪfəʊld/ Nhiều và nhiều
Marge /mɑːʤ/ Cái lề
Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ Kiệt tác
Mead /miːd/ Một đồng cỏ
Memoir /ˈmɛmwɑː/ Hồi ký
Mephitic Mephitic Mùi hôi
Mere /mɪə/ Hồ hoặc ao
Metaphor /ˈmɛtəfə/ Phép ẩn dụ
Meter /ˈmiːtə/ Người đo
Metric /ˈmɛtrɪk/ Số liệu
Moon /muːn/ Một tháng
Morrow, the /ˈmɒrəʊ/, /ðiː/ Ngày hôm sau
Muliebrity /ˌmjuːlɪˈɛbrɪti/ Người phụ nữ
Musical /ˈmjuːzɪkəl/ Âm nhạc
Mythological /ˌmɪθəˈlɒʤɪkəl/ Thần thoại
Naturalism /ˈnæʧrəlɪzm/ Chủ nghĩa tự nhiên
Nescient /ˈnɛsɪənt/ Thiếu kiến ​​thức; dốt
Nigh /naɪ/ Ở gần
Niveous Niveous Có tuyết rơi
Nocuous /ˈnɒkjʊəs/ Độc hại, độc hại hoặc độc
Noisome /ˈnɔɪsəm/ Mùi hôi
Nonfiction /ˌnɒnˈfɪkʃən/ Phi hư cấu
Novel /ˈnɒvəl/ Tiểu thuyết
Nymph /nɪmf/ Một người phụ nữ trẻ đẹp
Orb /ɔːb/ Một mắt
Orgulous Orgulous Tự hào hay nghịch ngợm
Pantheon /ˈpænθɪən/ Đền
Paradigmatic /ˌpærədɪgˈmætɪk/ Thuộc về mô thức
Pentameter /pɛnˈtæmɪtə/ Pentameter
Perfervid Perfervid Mãnh liệt và say mê
Perfidious /pɜːˈfɪdɪəs/ Lừa gạt và không đáng tin cậy
Performance /pəˈfɔːməns/ Hiệu suất
Plangent /ˈplænʤənt/ To và buồn rầu
Plenteous /ˈplɛntiəs/ Dồi dào
Plot /plɒt/ Âm mưu
Plumbless /ˈplʌmləs/ Cực kỳ sâu
Poem /ˈpəʊɪm/ Bài thơ
Poetic /pəʊˈɛtɪk/ Thơ mộng
Poetry /ˈpəʊɪtri/ Thơ
Poetry /ˈpəʊɪtri/ Thơ phú
Point of view /pɔɪnt/ /ɒv/ /vjuː/ Quan điểm
Prescriptive /prɪsˈkrɪptɪv/ Mô tả
Prose /prəʊz/ Văn xuôi
Prose /prəʊz/ Văn xuôi
Prosody /ˈprɒsədi/ Ưu tú
Philippic /fɪˈlɪpɪk/ Một cuộc tấn công bằng lời nói cay đắng
Realism /ˈrɪəlɪzm/ Chủ nghĩa hiện thực
Rhyme /raɪm/ Vần điệu
Rhyming /ˈraɪmɪŋ/ Vần điệu
Rhyming /ˈraɪmɪŋ/ Vần điệu
Rhythm /ˈrɪðəm/ Nhịp
Romance /rəʊˈmæns/ Sự lãng mạn
Satire /ˈsætaɪə/ Châm biếm
Satirical /səˈtɪrɪkəl/ Châm biếm
Science fiction /ˈsaɪəns/ /ˈfɪkʃən/ Khoa học viễn tưởng
Short story /ʃɔːt/ /ˈstɔːri/ Truyện ngắn
Syllable /ˈsɪləbl/ Âm tiết
Symbolism /ˈsɪmbəlɪzm/ Biểu tượng
Syntax /ˈsɪntæks/ Cú pháp
Text /tɛkst/ Bản văn
Topic /ˈtɒpɪk/ Đề tài
Theatre /ˈθɪətə/ Sân khấu
Theatrical performance /θɪˈætrɪkəl/ /pəˈfɔːməns/ Hiệu suất sân khấu
Tragedy /ˈtræʤɪdi/ Bi kịch
Unrhymed /ˌʌnˈraɪmd/ Không được nói
Utilitarian /ˌjuːtɪlɪˈteərɪən/ Tiện lợi
Verse /vɜːs/ Thơ
Verse form /vɜːs/ /fɔːm/ Dạng câu
Wax /wæks/ Trở nên lớn hoặc mạnh hơn
Wayfarer /ˈweɪˌfeərə/ Một người đi bộ
Wed /wɛd/ Kết hôn
Wind /wɪnd/ Thổ
Writer /ˈraɪtə/ Nhà văn

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Vậy phía trên là bảng từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Văn học mà bạn nên biết. Nếu các bạn thấy bài viết hay thì hãy chia sẻ nó đến với bạn bè bạn nhé! Elight chúc bạn học tốt!

Advertisement