Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán
Monday, 18 Mar 2024
Tiếng Anh cho người đi làm Từ vựng tiếng Anh

Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Advertisement
Rate this post

 

Có phải bạn đang là một kế toán viên, là một người muốn tìm hiểu về ngành kế toán? Bạn đang tìm kiếm các từ vựng chuyên ngành kế toán trong tiếng Anh. Trong bài viết này, Elight sẽ cung cấp cho các bạn các từ vựng chuyên ngành kế toán trong tiếng Anh nhé! Cùng bắt đầu tìm hiểu thôi!

>> Tìm hiểu thêm về khóa học tiếng Anh cho doanh nghiệp: ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI MỚI

 1.     Accounting entry:= bút toán
 1.     Accrued expenses: = Chi phí phải trả
 1.     Accumulated:=  lũy kế
 1.     Advanced payments to suppliers:= Trả trước người bán
 1.     Advances to employees : = Tạm ứng
 1.     Assets: Tài sản
 1.     Balance sheet: Bảng cân đối kế toán
 1.     Bookkeeper: người lập báo cáo
 1.     Capital construction:  xây dựng cơ bản
 1.   Cash: Tiền mặt
 1.   Cash at bank: = Tiền gửi ngân hàng
 1.   Cash in hand Tiền mặt tại quỹ
 1.   Cash in transit = Tiền đang chuyển
 1.   Check and take over: = nghiệm thu
 1.   Construction in progress = Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 1.   Cost of goods sold = Giá vốn bán hàng
 1.   Current assets = Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 1.   Current portion of long-term liabilities = Nợ dài hạn đến hạn trả
 1.   Deferred expenses = Chi phí chờ kết chuyển
 1.   Deferred revenue = Người mua trả tiền trước
 1.   Depreciation of fixed assets = Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình
 1.   Depreciation of intangible fixed assets = Hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình
 1.   Depreciation of leased fixed assets = Hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài chính
 1.   Equity and funds = Vốn và quỹ
 1.   Exchange rate differences = Chênh lệch tỷ giá
 1.   Expense mandate: = ủy nhiệm chi
 1.   Expenses for financial activities = Chi phí hoạt động tài chính
 1.   Extraordinary expenses = Chi phí bất thường
 1.   Extraordinary income = Thu nhập bất thường
 1.   Extraordinary profit = Lợi nhuận bất thường
 1.   Figures in: millions VND = Đơn vị tính: triệu đồng
 1.   Financial ratios = Chỉ số tài chính
 1.   Financials = Tài chính
 1.   Finished goods = Thành phẩm tồn kho
 1.   Fixed asset costs = Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 1.   Fixed assets = Tài sản cố định
 1.   General and administrative expenses = Chi phí quản lý doanh nghiệp
 2.   Goods in transit for sale = Hàng gửi đi bán
 1.   Gross profit = Lợi nhuận tổng
 1.   Gross revenue = Doanh thu tổng
 2.   Income from financial activities = Thu nhập hoạt động tài chính
 3.   Instruments and tools = Công cụ, dụng cụ trong kho
 1.   Intangible fixed asset costs = Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 1.   Intangible fixed assets = Tài sản cố định vô hình
 1.   Intra-company payables = Phải trả các đơn vị nội bộ
 1.   Inventory = Hàng tồn kho
 1.   Investment and development fund = Quỹ đầu tư phát triển
 1.   Itemize: = mở tiểu khoản
 1.   Leased fixed asset costs = Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 1.   Leased fixed assets = Tài sản cố định thuê tài chính
 1.   Liabilities = Nợ phải trả
 1.   Long-term borrowings = Vay dài hạn
 1.   Long-term financial assets = Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 1.   Long-term liabilities = Nợ dài hạn
 1.   Long-term mortgages, collateral, deposits = Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 1.   Long-term security investments = Đầu tư chứng khoán dài hạn

 ĐỌC THÊM: Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về môn bóng rổ mà bạn nên biết

 1.   Merchandise inventory = Hàng hoá tồn kho
 1.   Net profit = Lợi nhuận thuần
 1.   Net revenue = Doanh thu thuần
 1.   Non-business expenditure source = Nguồn kinh phí sự nghiệp
 1.   Non-business expenditures = Chi sự nghiệp
 1.   Non-current assets = Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 1.   Operating profit = Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 1.   Other current assets = Tài sản lưu động khác
 1.   Other funds = Nguồn kinh phí, quỹ khác
 1.   Other long-term liabilities = Nợ dài hạn khác
 1.   Other payables = Nợ khác
 1.   Other receivables = Các khoản phải thu khác
 1.   Other short-term investments = Đầu tư ngắn hạn khác
 1.   Owners’ equity = Nguồn vốn chủ sở hữu
 1.   Payables to employees = Phải trả công nhân viên
 1.   Prepaid expenses = Chi phí trả trước
 1.   Profit before taxes = Lợi nhuận trước thuế
 1.   Profit from financial activities = Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 1.   Provision for devaluation of stocks = Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 1.   Purchased goods in transit = Hàng mua đang đi trên đường
 1.   Raw materials = Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 1.   Receivables = Các khoản phải thu
 1.   Receivables from customers = Phải thu của khách hàng
 1.   Reconciliation: = đối chiếu
 1.   Reserve fund = Quỹ dự trữ
 1.   Retained earnings = Lợi nhuận chưa phân phối
 1.   Revenue deductions = Các khoản giảm trừ
 1.   Sales expenses = Chi phí bán hàng
 1.   Sales rebates = Giảm giá bán hàng
 1.   Sales returns = Hàng bán bị trả lại
 1.   Short-term borrowings = Vay ngắn hạn
 1.   Short-term investments = Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 1.   Short-term liabilities = Nợ ngắn hạn
 1.   Short-term mortgages, collateral, deposits = Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 1.   Short-term security investments = Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 1.   Stockholders’ equity = Nguồn vốn kinh doanh
 1.   Surplus of assets awaiting resolution = Tài sản thừa chờ xử lý
 1.   Tangible fixed assets = Tài sản cố định hữu hình
 1.   Taxes and other payables to the State budget = Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 1.   Total assets = Tổng cộng tài sản
 1.   Total liabilities and owners’ equity = Tổng cộng nguồn vốn
 1.   Trade creditors = Phải trả cho người bán
 1.   Treasury stock = Cổ phiếu quỹ
 1. Welfare and reward fund = Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 1. Work in progress = Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

>> Tìm hiểu thêm: GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Như vậy phía trên là 100+ từ vựng chuyên ngành kế toán mà Elight muốn chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy lưu nó lại và chia sẻ với bạn bè bạn nhé! Chúc bạn học tập và làm việc thật tốt!

 

Advertisement