Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Thursday, 4 Jun 2020