Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Thursday, 22 Sep 2022