Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Wednesday, 8 Jul 2020