MẪU HỘI THOẠI CƠ BẢN BẰNG TIẾNG ANH TRONG MARKETING

Rate this post

Đối với những người làm việc trong lĩnh vực Marketing, giao tiếp được bằng tiếng Anh là một lợi thế quan trọng. Để giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong Marketing, Elight gợi ý cho bạn một số mẫu hội thoại phổ biến mà bạn có thể áp dụng trong công việc: 

Tiếng Anh DOANH NGHIỆP do Elight cung cấp là giải pháp đào tạo tiếng Anh hàng đầu hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.

1. Hội thoại tiếng Anh trong Marketing với khách hàng:

 • Customer: “I’m interested in your product. Could you provide more information about its features and benefits?”
 • Marketer: “Certainly! Our product offers a wide range of features, including [list key features]. Moreover, it provides several benefits such as [mention benefits].”
 • Customer: “That sounds great! Can you also tell me about the pricing options?”
 • Marketer: “Absolutely! We have different pricing packages to cater to various needs and budgets. Let me explain the options we offer.”

Dịch: 

 • Khách hàng: “Tôi quan tâm đến sản phẩm của bạn. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về các tính năng và lợi ích của nó được không?”
 • Nhân viên Marketing: “Chắc chắn! Sản phẩm của chúng tôi có rất nhiều tính năng, bao gồm [liệt kê các tính năng chính]. Hơn nữa, nó cung cấp nhiều lợi ích như [đề cập đến lợi ích].”
 • Khách hàng: “Nghe thật tuyệt vời! Bạn cũng có thể cho tôi biết về các lựa chọn giá cả không?”
 • Nhân viên Marketing: “Tất nhiên! Chúng tôi có các gói giá cả khác nhau để phục vụ các nhu cầu và ngân sách khác nhau. Hãy để tôi giải thích những tùy chọn mà chúng tôi đang cung cấp.”

2. Hội thoại tiếng Anh trong Marketing với đối tác:

 • Marketer: “We’re considering a partnership to promote our products together. What marketing strategies can we collaborate on?”
 • Partner: “We can explore joint advertising campaigns, social media promotions, and co-hosted events to maximize our reach and impact.”
 • Marketer: “That sounds like a promising approach. How do you suggest we measure the success of our marketing efforts?”
 • Partner: “We can track key performance indicators such as website traffic, conversions, and customer feedback to evaluate the effectiveness of our campaigns.”

Dịch:

 • Nhân viên Marketing: “Chúng tôi đang xem xét một sự phối hợp để quảng bá sản phẩm cùng nhau. Chúng ta có thể hợp tác trong những chiến lược marketing nào?”
 • Đối tác: “Chúng ta có thể khám phá các chiến dịch quảng cáo chung, quảng bá trên mạng xã hội và tổ chức các sự kiện chung để tối đa hóa phạm vi và tác động của chúng ta.”
 • Nhân viên Marketing: “Nghe có vẻ rất hứa hẹn. Bạn đề xuất chúng ta đo lường thành công của các nỗ lực marketing của chúng ta như thế nào?”
 • Đối tác: “Chúng ta có thể theo dõi các chỉ số hiệu suất quan trọng như lưu lượng truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi và phản hồi từ khách hàng để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch của chúng ta.”

3. Hội thoại tiếng Anh trong Marketing trong cuộc họp chiến lược:

 • Marketer 1: “We need to identify our target audience for the upcoming marketing campaign. Any suggestions?”
 • Marketer 2: “Based on market research, our target audience should be young professionals aged 25-35, with an interest in fitness and wellness.”
 • Marketer 3: “Agreed. To engage this audience, we should leverage social media platforms and influencers popular among our target demographic.”
 • Marketer 4: “Additionally, we could offer exclusive discounts and rewards to incentivize customer loyalty and encourage repeat purchases.”

Dịch:

 • Marketer 1: “Chúng ta cần xác định đối tượng khách hàng mục tiêu cho chiến dịch tiếp thị sắp tới. Có ý kiến gì không?”
 • Marketer 2: “Dựa trên nghiên cứu thị trường, đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta nên là những chuyên gia trẻ tuổi từ 25-35, có sở thích về thể dục và sức khỏe.”
 • Marketer 3: “Đồng ý. Để tương tác với đối tượng này, chúng ta nên tận dụng các nền tảng mạng xã hội và những người ảnh hưởng phổ biến trong đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta.”
 • Marketer 4: “Thêm vào đó, chúng ta có thể cung cấp những khuyến mãi độc quyền và phần thưởng để khích lệ sự trung thành của khách hàng và khuyến khích mua hàng lần tiếp theo.”

Xem thêm:

700 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Logistic mà bạn nên biết

4. Hội thoại tiếng Anh trong Marketing với đội quảng cáo:

 • Marketer: “We’re launching a new product and need a compelling ad campaign. Can you propose some creative ideas?”
 • Advertiser: “Certainly! How about a visually captivating video ad that highlights the unique features and benefits of the product?”
 • Marketer: “That could work. Which platforms do you recommend for maximum audience reach?”
 • Advertiser: “We suggest a combination of television commercials during prime time and targeted online ads on popular websites and social media platforms.”

Dịch:

 • Nhân viên Marketing: “Chúng ta đang ra mắt một sản phẩm mới và cần một chiến dịch quảng cáo hấp dẫn. Bạn có thể đề xuất một số ý tưởng sáng tạo không?”
 • Advertiser: “Chắc chắn! Có thể là một video quảng cáo thu hút mắt, tôn vinh những đặc điểm và lợi ích độc đáo của sản phẩm?”
 • Nhân viên Marketing: “Có thể. Bạn nghĩ chúng ta nên sử dụng những nền tảng nào để đạt được sự tiếp cận tối đa đối với khán giả?”
 • Nhân viên Marketing: “Chúng tôi đề xuất kết hợp quảng cáo trên truyền hình vào khung giờ vàng cùng với quảng cáo trực tuyến nhắm đúng đối tượng trên các trang web phổ biến và các nền tảng mạng xã hội.”

5. Hội thoại tiếng Anh trong marketing về kế hoạch tiếp thị:

 • Marketer 1: “We need to develop a detailed marketing plan for the new project. Who will be responsible for content creation and social media management?”
 • Marketing 2: “I will take care of content writing and updating content on social media channels. We should create engaging, interesting content and interact with customers.”
 • Marketing 3: “I will handle email marketing and online advertising. We need to optimize campaigns to increase conversion rates.”

Dịch:

 • Nhân viên Marketing 1: “Chúng ta cần xây dựng một kế hoạch tiếp thị chi tiết cho dự án mới. Ai sẽ chịu trách nhiệm viết nội dung và quản lý mạng xã hội?”
 • Nhân viên Marketing 2: “Tôi sẽ đảm nhận việc viết nội dung và cập nhật nội dung trên các kênh mạng xã hội. Chúng ta nên tạo nội dung hấp dẫn, thú vị và tương tác với khách hàng.”
 • Nhân viên Marketing 3: “Tôi sẽ đảm nhận việc email marketing và quảng cáo trực tuyến. Chúng ta cần tối ưu hóa các chiến dịch để tăng tỷ lệ chuyển đổi.”

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI MỚI

GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

6. Hội thoại tiếng Anh trong marketing với đối tác về sự kiện tiếp thị:

 • Marketer “We are planning to organize a major marketing event. Do you have any ideas for this activity?”
 • Partner: “Why don’t we arrange a panel discussion with experts in the industry? This will provide an opportunity to interact and share knowledge with the customers.”
 • Marketer: “Great suggestion! We should also incorporate interactive activities such as games, giveaways, and advertisements to attract interest and create a fun experience for the attendees.”

Dịch: 

 • Nhân viên Marketing: “Chúng ta đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện tiếp thị lớn. Bạn có ý tưởng nào cho hoạt động này?”
 • Đối tác: “Tại sao chúng ta không tổ chức một buổi thảo luận với các chuyên gia trong ngành? Điều này sẽ tạo cơ hội tương tác và chia sẻ kiến thức với khách hàng.”
 • Nhân viên Marketing: “Ý kiến hay! Chúng ta cũng nên có các hoạt động tương tác như trò chơi, quà tặng và quảng cáo để thu hút sự quan tâm và tạo niềm vui cho khách hàng tham gia sự kiện.”

7. Hội thoại tiếng Anh trong Marketing trong buổi thuyết trình:

 • Presenter: “Good morning, ladies and gentlemen. Today, I’ll be presenting our latest marketing strategy for the upcoming quarter.”
 • Audience: *Applauds*
 • Presenter: “Our objectives for this quarter include increasing brand awareness, expanding market share, and boosting customer engagement.”
 • Audience: *Takes notes and asks questions during the Q&A session.*

Dịch: 

 • Người thuyết trình: “Chào buổi sáng, quý cô quý bà và quý ông. Hôm nay, tôi sẽ trình bày chiến lược tiếp thị mới nhất của chúng tôi cho quý đợt tiếp theo.”
 • Khán giả: *Vỗ tay*
 • Người thuyết trình: “Mục tiêu của chúng tôi trong quý này bao gồm tăng cường nhận thức thương hiệu, mở rộng thị phần và tăng cường sự tương tác của khách hàng.”
 • Khán giả: *Ghi chú và đặt câu hỏi trong phiên hỏi đáp.*

Trên đây là một số mẫu hội thoại tiếng Anh trong Marketing mà bạn có thể tham khảo. Hãy luyện tập và thực hành theo các mẫu hội thoại này để tự tin hơn khi cần trao đổi, giao tiếp tiếng Anh trong công việc nhé.

ELIGHT ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP CHINH PHỤC TIẾNG ANH

Nhiều đơn vị nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với sự phát triển doanh nghiệp. Họ vẫn đang lúng túng trong việc lựa chọn cách thức để cải thiện tiếng anh cho nhân viên.

>> TÌM HIỂU KHOÁ HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Hệ sinh thái toàn diện

Elight – hệ sinh thái học tiếng Anh toàn diện và đầy đủ. Elight tập trung vào tính đơn giản – dễ dùng – dễ hiểu – dễ nhớ. Từ đó giúp học viên dễ áp dụng trong từng trường hợp cụ thể. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng anh, Elight được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn.

Hình thức học linh hoạt

Với hình thức học linh hoạt offline/online, Elight đáp ứng mọi nhu cầu học của doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động sắp xếp lịch học để đảm bảo chất lượng công việc.

Chương trình đào tạo chất lượng, thiết kế riêng

Với Elight, các nội dung chương trình được thiết kế riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp. Từ đó hỗ trợ tối đa nhân sự trong quá trình làm việc. Các chủ đề tiếng Anh thương mại, theo chuyên ngành giúp nhân viên mở rộng vốn từ vựng và tăng khả năng diễn đạt tiếng Anh, tăng hiệu quả làm việc.

Bên cạnh đó, Elight tiến hành kiểm tra năng lực tiếng Anh toàn định kỳ. Theo sát, đánh giá chất lượng với các báo cáo kết quả chi tiết từng nhân viên. Từ đó, Doanh nghiệp theo dõi được quá trình học tập của từng nhân sự trong công ty.

Đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ 27/4. Elight luôn nhận được phản hồi tích cực về hiệu quả trong quá trình đào tạo.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp? Hãy liên hệ ngay Elight để được tư vấn chi tiết!

Tham khảo thêm các khóa học tai Elight: https://online.elight.edu.vn/

 

 

học từ vựng tiếng anhtiếng Anh cho người đi làmtiếng anh doanh nghiệptiếng anh trong marketing