500 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

Rate this post

Việc nắm vững từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế là rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Cùng Elight khám phá 500 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế thường gặp. Qua đó, giúp bạn mở rộng vốn từ và nâng cao kiến thức áp dụng vào công việc nhé.

Tiếng Anh DOANH NGHIỆP do Elight cung cấp là giải pháp đào tạo tiếng Anh hàng đầu hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.

MỤC LỤC Ẩn

A – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ A:

 1. Accounting – Kế toán
 2. Assets – Tài sản
 3. Auditing – Kiểm toán
 4. Allocation – Phân bổ
 5. Aggregate demand – Tổng nhu cầu
 6. Amortization – Phân bổ trả nợ
 7. Annual report – Báo cáo thường niên
 8. Appreciation – Sự tăng giá, đánh giá cao
 9. Arbitrage – Cơ hội lợi nhuận từ chênh lệch giá
 10. Asset management – Quản lý tài sản
 11. Asset-backed securities – Chứng khoán có tài sản bảo đảm
 12. Audit trail – Dấu vết kiểm toán
 13. Average cost – Chi phí trung bình
 14. Accounts payable – Các khoản phải trả
 15. Accounts receivable – Các khoản phải thu
 16. Annual general meeting – Đại hội đồng cổ đông thường niên
 17. Aggregate supply – Tổng cung cấp
 18. Austerity measures – Biện pháp khắc phục suy thoái kinh tế
 19. Advertising expenditure – Chi phí quảng cáo
 20. Agency cost – Chi phí của đại lý
 21. Accounting period – Kỳ kế toán
 22. Appraisal – Định giá, đánh giá
 23. Accounts receivable turnover – Tốc độ thu tiền
 24. Annual percentage rate (APR) – Lãi suất hàng năm
 25. Anti-trust laws – Luật chống độc quyền

B – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ B:

 1. Balance sheet – Bảng cân đối kế toán
 2. Bankruptcy – Phá sản
 3. Bond – Trái phiếu
 4. Budget – Ngân sách
 5. Business cycle – Chu kỳ kinh tế
 6. Bull market – Thị trường tăng giá
 7. Break-even point – Điểm hòa vốn
 8. Branding – Xây dựng thương hiệu
 9. Barter – Trao đổi hàng hóa
 10. Base rate – Lãi suất cơ sở
 11. Business plan – Kế hoạch kinh doanh
 12. Budget deficit – Thiếu hụt ngân sách
 13. Balance of trade – Thương mại cân đối
 14. Budgetary control – Kiểm soát ngân sách
 15. Bank run – Sự rút tiền gửi đồng loạt
 16. Buyer’s market – Thị trường có lợi cho người mua
 17. Business ethics – Đạo đức kinh doanh
 18. Blue chip stocks – Các cổ phiếu tiềm năng cao
 19. Bank account – Tài khoản ngân hàng
 20. Business cycle peak – Đỉnh chu kỳ kinh tế
 21. Buy-sell agreement – Thỏa thuận mua bán
 22. Base year – Năm cơ sở
 23. Bond yield – Lợi suất trái phiếu
 24. Budget surplus – Thặng dư ngân sách
 25. Business valuation – Định giá doanh nghiệp

Xem thêm:

700 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Logistic mà bạn nên biết

C – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ C:

 1. Capital – Vốn
 2. Cash flow – Luồng tiền
 3. Commodities – Hàng hóa
 4. Consumption – Tiêu dùng
 5. Cost – Chi phí
 6. Credit – Tín dụng
 7. Currency – Đơn vị tiền tệ
 8. Customs – Hải quan
 9. Competition – Cạnh tranh
 10. Capitalism – Chủ nghĩa tư bản
 11. Consumer price index – Chỉ số giá tiêu dùng
 12. Corporate governance – Quản trị doanh nghiệp
 13. Capital expenditure – Chi phí đầu tư cố định
 14. Central bank – Ngân hàng trung ương
 15. Comparative advantage – Lợi thế so sánh
 16. Collateral – Tài sản đảm bảo
 17. Consumer surplus – Lợi ích thặng dư của người tiêu dùng
 18. Cash flow statement – Báo cáo luồng tiền
 19. Consumer confidence – Sự tin tưởng của người tiêu dùng
 20. Capital market – Thị trường vốn
 21. Capital gains tax – Thuế thu nhập từ tăng giá vốn
 22. Credit rating – Đánh giá tín dụng
 23. Currency exchange – Giao dịch ngoại tệ
 24. Cartel – Hợp tác cạnh tranh
 25. Competitive advantage – Lợi thế cạnh tranh

D – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ D:

 1. Debt – Nợ
 2. Demand – Cầu
 3. Depreciation – Sự hao mòn
 4. Distribution – Phân phối
 5. Dividend – Cổ tức
 6. Dumping – Chất đống
 7. Deficit – Thiếu hụt
 8. Discount – Chiết khấu
 9. Disposable income – Thu nhập sẵn dùng
 10. Diversification – Đa dạng hóa
 11. Double taxation – Chịu thuế kép
 12. Demand curve – Đường cầu
 13. Derived demand – Cầu phái sinh
 14. Deadweight loss – Mất cân đối
 15. Debenture – Chứng chỉ công nợ
 16. Deflation – Sự giảm giá
 17. Default – Mặc nợ
 18. Demand elasticity – Độ đàn hồi của cầu
 19. Discretionary income – Thu nhập tự do
 20. Domestic market – Thị trường trong nước
 21. Direct investment – Đầu tư trực tiếp
 22. Duration – Thời hạn
 23. Dumping margin – Biên độ giá chất đống
 24. Debt-to-equity ratio – Tỷ lệ nợ vốn
 25. Demographics – Nhân khẩu học

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI MỚI

GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

E – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ E:

 1. Economic growth – Tăng trưởng kinh tế
 2. Exchange rate – Tỷ giá hối đoái
 3. Equity – Vốn chủ sở hữu
 4. Elasticity – Đàn hồi
 5. Entrepreneur – Doanh nhân
 6. Export – Xuất khẩu
 7. Externalities – Tác động bên ngoài
 8. Efficiency – Hiệu suất
 9. Expenditure – Chi tiêu
 10. Equilibrium – Cân bằng
 11. Excess capacity – Năng lực dư thừa
 12. Entry barrier – Rào cản nhập cảnh
 13. Exchange rate risk – Rủi ro tỷ giá
 14. Economies of scale – Ưu thế quy mô
 15. Economic indicators – Chỉ số kinh tế
 16. External debt – Nợ ngoại
 17. Elasticity of demand – Đàn hồi cầu
 18. Efficiency wage – Lương hiệu quả
 19. Export subsidy – Trợ cấp xuất khẩu
 20. Economic recession – Suy thoái kinh tế
 21. Economies of scope – Ưu thế phạm vi
 22. Excise tax – Thuế tiêu thụ đặc biệt
 23. Exchange rate system – Hệ thống tỷ giá
 24. Economic integration – Hội nhập kinh tế
 25. Endowment effect – Hiệu ứng sở hữu

F- Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ F:

 1. Fiscal policy – Chính sách tài khóa
 2. Free trade – Thương mại tự do
 3. Fixed costs – Chi phí cố định
 4. Foreign direct investment (FDI) – Đầu tư trực tiếp nước ngoài
 5. Forecasting – Dự báo
 6. Financial statement – Báo cáo tài chính
 7. Franchise – Nhượng quyền thương mại
 8. Foreign exchange – Ngoại hối
 9. Financial market – Thị trường tài chính
 10. Fair trade – Thương mại công bằng
 11. Flexibility – Tính linh hoạt
 12. Fixed exchange rate – Tỷ giá cố định
 13. Federal Reserve – Ngân hàng Trung ương Mỹ
 14. Foreign aid – Viện trợ nước ngoài
 15. Factor of production – Yếu tố sản xuất
 16. Financial crisis – Khủng hoảng tài chính
 17. Fiscal deficit – Thâm hụt ngân sách
 18. Frictional unemployment – Thất nghiệp ma trận
 19. Forward contract – Hợp đồng chuyển giao tương lai
 20. Financial leverage – Đòn bẩy tài chính

E – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ G:

 1. Gross domestic product (GDP) – Sản phẩm quốc nội (Tổng sản phẩm quốc nội)
 2. Globalization – Toàn cầu hóa
 3. Gross profit – Lợi nhuận gộp
 4. Government expenditure – Chi tiêu của chính phủ
 5. General equilibrium – Cân bằng tổng hợp
 6. Goods and services – Hàng hóa và dịch vụ
 7. Gross investment – Đầu tư tổng cộng
 8. Growth rate – Tốc độ tăng trưởng
 9. General price level – Mức giá chung
 10. Global economy – Kinh tế toàn cầu
 11. Gini coefficient – Hệ số Gini
 12. Gains from trade – Lợi nhuận từ thương mại
 13. Gross national product (GNP) – Sản phẩm quốc gia (Tổng sản phẩm quốc gia)
 14. Government regulation – Quy định của chính phủ
 15. Gold standard – Tiêu chuẩn vàng
 16. Game theory – Lý thuyết trò chơi
 17. Group buying – Mua hàng theo nhóm
 18. General manager – Giám đốc điều hành
 19. Global competition – Cạnh tranh toàn cầu
 20. Growth strategy – Chiến lược tăng trưởng

H – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ H:

 1. Human capital – Vốn về người
 2. Household income – Thu nhập hộ gia đình
 3. Hedging – Chống đỡ rủi ro
 4. Horizontal integration – Hợp nhất theo chiều ngang
 5. Hyperinflation – Lạm phát vô cùng cao
 6. Holding company – Công ty nắm giữ
 7. Hidden costs – Chi phí ẩn
 8. Home market – Thị trường trong nước
 9. Hypermarket – Thị trường lớn
 10. Horizontal merger – Sáp nhập theo chiều ngang
 11. Human resources – Nhân sự
 12. Host country – Quốc gia tiếp đón
 13. Horizontal competition – Cạnh tranh ngang hàng
 14. High-yield investment – Đầu tư sinh lợi cao
 15. Hyperlink – Liên kết siêu văn bản
 16. Harmonized system – Hệ thống hòa hợp
 17. Housing market – Thị trường bất động sản
 18. Hidden economy – Nền kinh tế bất hợp pháp
 19. High-frequency trading – Giao dịch tần suất cao
 20. Horizontal analysis – Phân tích ngang

I – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ I:

 1. Income statement – Bảng thu nhập
 2. Inflation – Lạm phát
 3. Interest rate – Lãi suất
 4. International trade – Thương mại quốc tế
 5. Investment – Đầu tư
 6. Import – Nhập khẩu
 7. Inventory – Hàng tồn kho
 8. Incentive – Động cơ khuyến khích
 9. Industrialization – Công nghiệp hóa
 10. Inflation rate – Tỷ lệ lạm phát
 11. Innovation – Đổi mới
 12. Incentive program – Chương trình khuyến mãi
 13. Import-export balance – Cân đối nhập khẩu-xuất khẩu
 14. Intellectual property – Tài sản trí tuệ
 15. International market – Thị trường quốc tế
 16. Insider trading – Giao dịch nội bộ
 17. Investment portfolio – Bộ sưu tập đầu tư
 18. Intrinsic value – Giá trị thực
 19. Industrial sector – Ngành công nghiệp
 20. Import duty – Thuế nhập khẩu

J – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ J:

 1. Job market – Thị trường việc làm
 2. Joint venture – Liên doanh
 3. Just-in-time (JIT) – Chính xác đúng thời điểm
 4. Junk bond – Trái phiếu rác
 5. Joint stock company – Công ty cổ phần
 6. J-curve – Đường cong J
 7. Joint production – Sản xuất liên kết
 8. Jurisdiction – Thẩm quyền
 9. Junior debt – Nợ vay cấp dưới
 10. Job creation – Tạo việc làm
 11. Jointly and severally – Chịu trách nhiệm phối hợp và riêng lẻ
 12. Just price – Giá công bằng
 13. J-curve effect – Hiệu ứng đường cong J
 14. Joint demand – Nhu cầu chung
 15. Job satisfaction – Sự hài lòng trong công việc
 16. Job rotation – Luân chuyển công việc
 17. Junk bond market – Thị trường trái phiếu rác
 18. Job security – Bảo đảm việc làm
 19. Job enrichment – Bổ sung công việc
 20. Job analysis – Phân tích công việc

K – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ K:

 1. Key performance indicators (KPIs) – Chỉ số hiệu suất chính
 2. Knowledge economy – Kinh tế tri thức
 3. Key account – Khách hàng quan trọng
 4. Key success factors – Yếu tố thành công quan trọng
 5. K-shaped recovery – Phục hồi theo hình chữ K
 6. Kaizen – Tiến tiến
 7. Key player – Nhân vật quan trọng
 8. Key interest rate – Lãi suất chủ chốt
 9. Key account manager – Quản lý khách hàng quan trọng
 10. Key export – Xuất khẩu chủ lực
 11. Key financial ratios – Tỷ lệ tài chính chính
 12. Key market segments – Đối tượng thị trường chính
 13. Key competitor – Đối thủ cạnh tranh quan trọng
 14. Key performance area – Lĩnh vực hiệu suất chính
 15. Key contract terms – Điều khoản hợp đồng quan trọng
 16. Key economic indicators – Chỉ số kinh tế quan trọng

L- Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ L:

 1. Labor market – Thị trường lao động
 2. Land value – Giá trị đất đai
 3. Leading indicators – Chỉ số dẫn đầu
 4. Liquidity – Khả năng thanh toán
 5. Long-term investment – Đầu tư dài hạn
 6. Limited liability – Trách nhiệm hạn chế
 7. Leverage – Đòn bẩy
 8. Loan agreement – Hợp đồng vay vốn
 9. Loss aversion – Tránh mất mát
 10. Legal tender – Tiền pháp lý
 11. Laissez-faire – Tự do hóa
 12. Labour productivity – Năng suất lao động
 13. Listed company – Công ty niêm yết
 14. Long-run average cost – Chi phí trung bình dài hạn
 15. Loan-to-value ratio – Tỷ lệ giá trị vay vốn
 16. Liability – Trách nhiệm pháp lý
 17. Learning curve – Đường cong học tập
 18. Local economy – Kinh tế địa phương
 19. Letter of credit – Thư tín dụng
 20. Loss leader – Hàng giảm giá để thu hút khách hàng

M – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ M:

 1. Macroeconomics – Kinh tế vĩ mô
 2. Market equilibrium – Cân bằng thị trường
 3. Marginal cost – Chi phí biên
 4. Monopoly – Độc quyền
 5. Microeconomics – Kinh tế vi mô
 6. Monetary policy – Chính sách tiền tệ
 7. Merger – Sáp nhập
 8. Market segmentation – Phân khúc thị trường
 9. Money laundering – Rửa tiền
 10. Market research – Nghiên cứu thị trường
 11. Market share – Tỷ lệ thị phần
 12. Mutual fund – Quỹ hợp tác
 13. Marginal utility – Hữu ích biên
 14. Market value – Giá trị thị trường
 15. Managerial accounting – Kế toán quản lý
 16. Money supply – Cung tiền
 17. Market economy – Kinh tế thị trường
 18. Multinational corporation – Tập đoàn đa quốc gia
 19. Market price – Giá thị trường
 20. Money market – Thị trường tiền tệ

N – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ N:

 1. National debt – Nợ công
 2. Nonprofit organization – Tổ chức phi lợi nhuận
 3. Net income – Lợi nhuận ròng
 4. Natural monopoly – Độc quyền tự nhiên
 5. Nominal value – Giá trị danh nghĩa
 6. Normal distribution – Phân phối chuẩn
 7. Non-tariff barriers – Rào cản phi thuế
 8. Negotiation – Đàm phán
 9. Nominal GDP – GDP danh nghĩa
 10. National income – Thu nhập quốc gia
 11. Non-renewable resources – Tài nguyên không thể tái tạo
 12. Natural resources – Tài nguyên tự nhiên
 13. Net worth – Giá trị ròng
 14. Niche market – Thị trường ngách
 15. Net exports – Xuất khẩu ròng
 16. Normal profit – Lợi nhuận bình thường
 17. Nondurable goods – Hàng tiêu dùng không bền
 18. Nominal interest rate – Lãi suất danh nghĩa
 19. Null hypothesis – Giả thuyết không
 20. National savings – Tiết kiệm quốc gia

O – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ O:

 1. Oligopoly – Chế độ độc quyền nhỏ
 2. Opportunity cost – Chi phí cơ hội
 3. Output – Sản lượng
 4. Overhead costs – Chi phí hoạt động
 5. Ownership – Sở hữu
 6. Operating expenses – Chi phí hoạt động
 7. Open market – Thị trường mở
 8. Outsourcing – Giao nhiệm vụ
 9. Offshore – Ngoại khơi
 10. Organization – Tổ chức
 11. Order quantity – Số lượng đặt hàng
 12. Overdraft – Vay quá hạn
 13. Overhead ratio – Tỷ lệ chi phí hoạt động
 14. Offshoring – Chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài
 15. Open economy – Kinh tế mở
 16. Operating income – Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
 17. Overstocking – Tồn kho quá mức
 18. Outflow – Dòng ra
 19. Option – Lựa chọn
 20. Output gap – Khoảng cách sản lượng

P – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ P:

 1. Profit – Lợi nhuận
 2. Production – Sản xuất
 3. Price – Giá cả
 4. Productivity – Năng suất lao động
 5. Promotion – Quảng cáo, khuyến mãi
 6. Purchasing power – Sức mua
 7. Public sector – Khu vực công
 8. Portfolio – Bộ sưu tập, danh mục đầu tư
 9. Price elasticity – Độ đàn hồi giá
 10. Partnership – Đối tác, công ty liên kết
 11. Planning – Lập kế hoạch
 12. Production cost – Chi phí sản xuất
 13. Payment terms – Điều khoản thanh toán
 14. Private sector – Khu vực tư nhân
 15. Price discrimination – Phân biệt giá
 16. Profit margin – Lợi nhuận gộp
 17. Price index – Chỉ số giá
 18. Public goods – Hàng hóa công cộng
 19. Price fixing – Định giá cố định
 20. Principal – Nguyên tắc, chủ thể

Q – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ Q:

 1. Qualitative research – Nghiên cứu định tính
 2. Quantitative research – Nghiên cứu định lượng
 3. Quality control – Kiểm soát chất lượng
 4. Quantity demanded – Lượng hàng được yêu cầu
 5. Quota – Hạn ngạch
 6. Quotation – Báo giá
 7. Quick ratio – Tỷ lệ nhanh
 8. Qualified dividend – Cổ tức được xem là hợp lệ
 9. Quality management – Quản lý chất lượng
 10. Quasi-contract – Hợp đồng hình thức

R – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ R:

 1. Revenue – Doanh thu
 2. Return on Investment (ROI) – Lợi nhuận đầu tư
 3. Risk management – Quản lý rủi ro
 4. Recession – Suy thoái kinh tế
 5. Research and development (R&D) – Nghiên cứu và phát triển
 6. Retail – Bán lẻ
 7. Resource allocation – Phân bổ nguồn lực
 8. Real estate – Bất động sản
 9. Risk assessment – Đánh giá rủi ro
 10. Regulation – Quy định

S – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ S:

 1. Sales – Doanh số bán hàng
 2. Supply and demand – Cung cầu
 3. Stock market – Thị trường chứng khoán
 4. Sustainability – Bền vững
 5. Stakeholder – Bên liên quan
 6. Strategy – Chiến lược
 7. Sales forecast – Dự báo doanh số
 8. Solvency – Khả năng thanh toán nợ
 9. Stockholder – Cổ đông
 10. Segmentation – Phân khúc

T – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ T:

 1. Trade – Thương mại
 2. Tax – Thuế
 3. Tariff – Thuế quan
 4. Transaction – Giao dịch
 5. Turnover – Doanh thu
 6. Terms and conditions – Điều khoản và điều kiện
 7. Time value of money – Giá trị thời gian của tiền
 8. Trade deficit – Thiếu hụt thương mại
 9. Total cost – Tổng chi phí
 10. Target market – Thị trường mục tiêu

U – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ U:

 1. Unemployment – Thất nghiệp
 2. Underwriting – Bảo hiểm
 3. Utility – Tiện ích
 4. Unit cost – Chi phí đơn vị
 5. Usury – Lãi suất cao
 6. Upselling – Bán hàng nâng cấp
 7. User experience – Trải nghiệm người dùng
 8. Underemployment – Sự sử dụng không đúng năng lực
 9. Utilization – Sử dụng tối ưu
 10. Urbanization – Đô thị hóa

V – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ V:

 1. Value-added – Giá trị gia tăng
 2. Venture capital – Vốn đầu tư rủi ro
 3. Vertical integration – Tích hợp dọc
 4. Volatility – Biến động
 5. Valuation – Định giá
 6. Variable cost – Chi phí biến đổi
 7. Venture – Dự án kinh doanh
 8. Voluntary bankruptcy – Phá sản tự nguyện
 9. Volume – Khối lượng
 10. Virtual currency – Tiền tệ ảo

W – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ W:

 1. Wage – Lương
 2. Wealth – Sự giàu có
 3. Wholesale – Bán buôn
 4. Workforce – Lực lượng lao động
 5. Working capital – Vốn lưu động
 6. World Bank – Ngân hàng Thế giới
 7. WTO (World Trade Organization) – Tổ chức Thương mại Thế giới
 8. Wage increase – Tăng lương
 9. Wage negotiation – Đàm phán lương
 10. Wealth distribution – Phân phối tài sản

X – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ X:

 1. Xuất khẩu – Export
 2. Xây dựng thương hiệu – Brand building
 3. Xử lý nợ – Debt management
 4. Xu hướng thị trường – Market trends
 5. Xuất nhập khẩu – Import and export
 6. Xuất khẩu lao động – Labor export
 7. Xếp hạng tín nhiệm – Credit rating
 8. Xây dựng dự án – Project development
 9. Xử lý rủi ro – Risk management
 10. Xử lý hồ sơ tài chính – Financial documentation processing

Y – Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế bắt đầu bằng chữ Y:

Yield: Lợi suất

 1. Yield curve: Đường cong lợi suất
 2. Yield management: Quản lý lợi suất
 3. Yield to maturity: Lợi suất đến hạn
 4. YTD (Year-to-date): Từ đầu năm đến nay

ELIGHT ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP CHINH PHỤC TIẾNG ANH

Nhiều đơn vị nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với sự phát triển doanh nghiệp. Họ vẫn đang lúng túng trong việc lựa chọn cách thức để cải thiện tiếng anh cho nhân viên.

>> TÌM HIỂU KHOÁ HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Hệ sinh thái toàn diện

Elight – hệ sinh thái học tiếng Anh toàn diện và đầy đủ. Elight tập trung vào tính đơn giản – dễ dùng – dễ hiểu – dễ nhớ. Từ đó giúp học viên dễ áp dụng trong từng trường hợp cụ thể. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng anh, Elight được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn.

Hình thức học linh hoạt

Với hình thức học linh hoạt offline/online, Elight đáp ứng mọi nhu cầu học của doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động sắp xếp lịch học để đảm bảo chất lượng công việc.

Chương trình đào tạo chất lượng, thiết kế riêng

Với Elight, các nội dung chương trình được thiết kế riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp. Từ đó hỗ trợ tối đa nhân sự trong quá trình làm việc. Các chủ đề tiếng Anh thương mại, theo chuyên ngành giúp nhân viên mở rộng vốn từ vựng và tăng khả năng diễn đạt tiếng Anh, tăng hiệu quả làm việc.

Bên cạnh đó, Elight tiến hành kiểm tra năng lực tiếng Anh toàn định kỳ. Theo sát, đánh giá chất lượng với các báo cáo kết quả chi tiết từng nhân viên. Từ đó, Doanh nghiệp theo dõi được quá trình học tập của từng nhân sự trong công ty.

Đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ 27/4. Elight luôn nhận được phản hồi tích cực về hiệu quả trong quá trình đào tạo.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp? Hãy liên hệ ngay Elight để được tư vấn chi tiết!

Tham khảo thêm các khóa học tai Elight: https://online.elight.edu.vn/

 

Cách học từ vựng hiệu quảHọc từ vựnghọc từ vựng hiệu quảtiếng Anh cho người đi làmtiếng anh doanh nghiệptừ vựng tiếng Anhtừ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế