69 Tính từ tiếng Anh về tính cách thường dùng

Tổng hợp 69 tính từ miêu tả tính cách bằng tiếng Anh giúp các bạn dễ dàng trong việc lựa…