Phân biệt Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot of

Cùng là lượng từ nhưng mà cách dùng của Little, A Little, Few, A Few, Lot of và A Lot…