Idioms về sức khỏe và y tế: 20 thành ngữ phổ biến liên quan đến sức khỏe và y tế

  Khi ai đó hỏi bạn về vấn đề sức khỏe thì nên trả lời bằng tiếng Anh thế nào?…