Giải nghĩa idiom: Giải nghĩa và ví dụ của thành ngữ Drop in the Bucket

  Bạn đã từng nghe cụm từ Drop in the Bucket trong giao tiếp hay trong những tài liệu mà…