Chức năng & trật tự từ trong câu (Function & order of words in the sentence)

Cách phát âm đuôi “ed” chuẩn vô cùng đơn giản Nắm chắc cách dùng “So sánh hơn” và “So sánh…