Abide by là gì?

Abide có phiên âm tiếng Anh là /əˈbaɪd/ có nghĩa là Chấp nhận và tuân theo quy định của luật, thỏa thuận,… 

Ví dụ:

You must abide by these provisions; otherwise, we will seek another vendor. (Bạn phải tuân thủ những điều khoản này; nếu không thì chúng tôi sẽ tìm một đại lý khác).

Sự khác biệt

  • Thứ nhất: Abide by được dùng để diễn tả việc chấp nhận và chấp hành theo những gì được quy định rõ ràng trong một thỏa thuận, luật lệ hoặc quyết định giữa đôi bên. Theo đó, ta thấy khi dùng abide by, người tiếp nhận quy định có quyền chấp nhận và chấp hành, họ có thể không chấp nhận và không làm theo.
  • Thứ hai: Trong tiếng Anh, abide by mang tính trang trọng.