Những cách diễn đạt thú vị khác cho “You are talented”

    Khi ai đó làm điều gì đó rất tốt bạn có thể khen họ thật tài năng. Ai…