Phân biệt will, would, shall, should

Trong tiếng Anh, cả giao tiếp, hay các văn bản, việc sử dụng động từ khuyết thiếu là một điều…