Phân biệt từ đồng nghĩa: Watch, See, Look, View và Witness

Tiếp tục là một bài viết thuộc chuyên mục phân biệt từ đồng nghĩa. Elight sẽ cùng bạn phân biệt…