Cách sử dụng used to, be used to và get used to

Trong Tiếng anh có nhiều cách để diễn tả một thói quen, như: used to, be used to và get…