Tiếng Lóng trong Tiếng Anh: Nope là gì? Yep là gì? Oops là gì? Holy Crab là gì?

Nope là gì? Yep là gì? Oops là gì?  Trời sao mấy từ tiếng Anh ngày nhìn lạ quá vậy?…