Từ ghép trong tiếng Anh: Danh từ ghép và tính từ ghép!

Từ ghép là một đặc sản của tiếng Anh. Người bản ngữ dùng từ ghép rất nhiều trong giao tếp…