Phân biệt từ đồng nghĩa: Problem và Trouble,Matter, Issue và Affair

  “Do you have any trouble?” – “I have a problem” Problem và Trouble khác nhau như thế nào? Cách…