Những tính từ để diễn tả các mối quan hệ trong tiếng Anh

  Bạn đang ở trong một gia đình như thế nào? Mối quan hệ của bạn và cô bạn thân…