Đừng dùng những cấu trúc tiếng Anh này nữa nếu bạn không muốn bị lỗi thời!  

Cấu trúc tiếng Anh lỗi thời là những cấu trúc được sử dụng từ xưa và ngày nay, do sự…