Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin: Từ vựng cho dân IT

Bài viết trước đã khép chuỗi bài về chủ đề tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và hôm…