Cấu trúc Spend: Spend Time, Spend Money, Spend + to V hay + V-ing?

Cấu trúc spend là một cụm từ mà trung bình hàng tháng có khoảng 1.600 lượt tìm kiếm ở trên…