Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect): Cấu trúc, Cách dùng và Bài tập

Thì Quá Khứ Hoàn Thành trong tiếng Anh là gì? Và thì này hỗ trợ như thế nào trong việc…