Phân biệt từ đồng nghĩa: Say, Tell, Talk và Speak

  Trong tiếng Anh, bốn từ say, tell, talk và speak thường rất dễ nhầm lẫn.Mặc dù nghĩa của bốn…