Phân biệt live, life, living và alive trong tiếng Anh

Trong bài viết này Elight sẽ giúp bạn phân biệt 4 từ dễ gây nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh…