Câu trần thuật & câu nghi vấn (Declarative & interrogative sentence)

Câu là một nhóm từ thường bao gồm chủ ngữ và động từ, diễn đạt một lời nói, câu hỏi…