Idioms về quần áo: 20+ Thành ngữ hữu ích về quần áo

Tiếp nối chuỗi seri về thành ngữ trong tiếng Anh hôm nay chúng ta sẽ học về 20 + thành…