Các Kiểu Lý Do Từ Chối Trong Tiếng Anh “Bạn Chắc Chắn Phải Biết”

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ nhận được một vài lời mời hoặc một vài lời đề nghị…