Bài tập thì hiện tại hoàn thành (có đáp án)

Nếu như trong bài Tổng hợp 12 thì tiếng Anh cơ bản là đầy đủ những cấu trúc, cách sử…