Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Việc phân loại ra 2 loại danh từ: danh từ đếm được, danh từ không đếm được thường gây ra…