Cấu trúc của Even trong tiếng Anh – ví dụ chi tiết

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ để biểu hiện được sắc thái của câu và để nhấn mạnh câu.…